(0272) 271 50 10fax: (0272) 271 52 07

Hoşgeldiniz. Bugün

08/04/2022 Tarihli Nisan Ayı Meclis Kararları

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 08/04/2022 Tarihli Nisan Ayı Meclis Kararları

2022-05-nisan-ayi-meclis-kararlari

T.C.

İHSANİYE BELEDİYE MECLİSİ

TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

DÖNEM        : 01 Ocak-31 Aralık 2022                                       Tarih/Gün:08/04/2022/Cuma

TOPLANTI  : 05                                                                            Saat    : 14.30

BİRLEŞİM   : 01     

KARAR        :30-                

Toplantının Özü       : Nisan Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı

Katılmayan Üyeler   :  Serhat DEMİRDÖĞEN

Mevcut Üye Sayısı    :  9

Üyeler : Ünal KARAKAYA, Mevlüt DEDE, Hakan ÇAKIR, Ahmet DOĞAN, Davut GENÇ, Serhat DEMİRDÖĞEN, Lütfi Kerim YILMAZER, Süleyman ÇALIŞ, Bayram ÇOTAK

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden Başkanlık Makamının 06/04/2022 tarih ve E.1940 sayılı yazılı çağrısı ile Tunay TÜRKMEN başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla 08/04/2022 Cuma günü saat 14.30’da 5. Toplantının 01. Birleşimi (Nisan Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı) için toplandı.

Açılış ve Yoklama Yapıldı. Serhat DEMİRDÖĞEN’ in İl dışında olması nedeniyle katılmadığı ve dilekçesi nedeniyle izinli sayıldığı tespit edilerek, bir önceki Meclis kararları dağıtıldı. Maddi hata olmadığı anlaşıldı. Meclise sunulacak başka ek konular var mı diye soruldu. Lehte ve Aleyhte Konuşmak isteyen olmadığı anlaşıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 1. HÜRRİYET MAHALLESİ 21 ADA 5 PARSEL TAŞINMAZ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ

Belediye meclisinin 04/03/2022 tarih ve 2022 \ 21 nolu kararı ile Bayındırlık ve imar komisyonuna havale edilen Hürriyet Mahallesi 21 Ada 5 parselde bulunan yol alanının kaldırılması ile ilgili komisyon raporu okundu:

1: 1000 ölçekli İhsaniye ilçesi uygulama imar planının J-24-C-24-A-3A Paftasında Y=535800 – 536000, X= 4322400 – 4322500 koordinatları arasında yer alan ilçemiz Cumhuriyet (Hürriyet ) Mahallesi 21 Ada 5 parselde bulunan yol alanının kaldırılması talebi ilçe genelinde revizyon imar planı yeni onaylandığından imar tadilat talebi komisyonumuzca uygun bulunmamıştır. Konu meclisimizce de değerlendirilmiş ve Bayındır ve İmar Komisyon Raporunun görüşleri uygun bulunmuştur. İmar Planı değişikliği yapılması Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 1. YENİKENT MAHALLESİ ÇAL MEVKİİNDEKİ YAPILAŞMALARIN İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ

Belediye meclisinin 04/03/2022 tarih ve 2022/24 nolu kararı ile Bayındırlık ve imar komisyonuna havale edilen Yenikent Mahallesi çal mevkiinde imar planında Bodrum + 2 katlı imara sahip bölgede ortaya çıkan ve uygulamada yaşanan aksaklıklar belediye gündemine gelmiştir. İlgili bölgede Yapı denetimsiz, Teknik Uygulama Sorumlusu mühendisler tarafından kontrolü yapılan binalarda imara aykırılıklar ve uygulama kontrol eksiklikleri meydana getirmektedir. İnşaat alanı 200 m2’yi geçmeyen binalar da, yapı denetime dâhil olması ile ilgili komisyon raporu okundu:

İlçe genelinde yapılan yapılaşmalarda imar planında Bodrum + 2 katlı imara sahip bölgede ortaya çıkan ve uygulamada yaşanan aksaklıklar belediye gündemine gelmiştir. İlgili bölgede Teknik Uygulama Sorumlusu mühendisler tarafından kontrolü yapılan binalarda uygulama ve kontrol eksiklikleri meydana gelmekte olup vatandaş ve belediye karşı karşıya gelmektedir. Uygulama imar planı bulunmayan Susuzosmaniye Mahallesi hariç ( plansız alanlar imar yönetmeliğine göre yapılaşma yapılmaktadır.) Uygulamanın Akören, Cumhuriyet, Hürriyet, Fatih, Yenikent ve Zafer Mahallelerinde İnşaat alanı 200 m2 yi geçmeyen tüm inşai faaliyetler, Yapı ruhsatı alarak ve 4708 sayılı yapı denetim kanununa uygun şekilde Yapı Denetim Firması Denetimde yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Konu meclisimizce de değerlendirilmiş ve yapı denetim kanuna dahil edilmemesine belediyemiz tarafından yapılan kontrollerde daire başı Belediyemiz tarafından temel inşaatı ve bina aplikasyon kontrol ücreti iki kata kadar olan inşaatlarda daire başı  2.000,00 TL üç daha fazla katlarda daire başı  500,00 TL alınması Bayındır ve İmar Komisyon Raporunun görüşleri uygun bulunmuştur. Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 1. PARSELASYON ÜCRETLERİNİN İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ.

Belediye meclisinin 04/03/2022 tarih ve 2022/24 nolu kararı ile Bayındırlık ve imar komisyonuna havale edilen ilçemizde bulunan arazilerin bölünmesi nedeniyle parsel yapılacağından belediyemizin yaptığı işlerin ücreti karşılaması amacıyla bölünen parsel başı belediyemize ücretini yatırması konusu meclisimizce görüşüldü. Parsellerimiz minimum küçüklüğü ve oluşan parsel başına ücret alınması ile ilgili komisyon raporu okundu:

İlçemizde bulunan arazilerin bölünmesi nedeniyle oluşacak parsel büyüklüklerinin yapılaşma şartlarına ve Taban alan kat Sayılarına uygun olacak şekilde minimum 400 m2 olmasına ve ifraz ve parselasyon dosya kontrolüne ve teknik rapor hazırlanması için dosya başı 2.500,00 TL dosya kontrol ücreti, komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Konu meclisimizce de değerlendirilmiş ve Bayındır ve İmar Komisyon Raporunun görüşleri uygun bulunmuş Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 1. 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 25 İNCİ MADDESİ VE BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNİN 22 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE 2021 YILI GELİR VE GİDERLERİ İLE HESAP KAYIT VE İŞLEMLERİNİN İNCELENDİĞİNE DAİR DENETİM KOMİSYONUNCA HAZIRLANAN 2021 YILI DENETİM RAPORUNUN MECLİSİN BİLGİSİNE SUNULMASI.

Belediye Başkanı, Denetim Komisyonunca hazırlanan Belediye Başkanlığına ait 2021 yılı Denetim Komisyonu Raporunun Meclis Üyeleri tarafından incelenebilmesi için daha önceden üyelere gönderildiğini söyledi ve Denetim Komisyon Raporu ile ilgili bilgi verdi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi gereği oluşturulan Denetim Komisyonu raporunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22.maddesi “Komisyon denetim raporunu Mart Ayı sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunar. Başkan Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir” gereğince meclise bilgi verilmesi.

5393 Sayılı Kanunun 25.maddesi gereğince Belediyemizin 2021 Mali yılına ait Hesap, İş ve İşlemlerinin denetimleri hususunda hazırlanan Denetim Komisyonu Raporunun okunması olup, hazırlanan Denetim Komisyon raporu hakkında komisyon Başkanı Hakan ÇAKIR Meclis üyelerine rapor hakkında bilgi vererek hazırlanan raporu okudu.

 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU’NUN 41 İNCİ VE KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’TE BELİRTİLEN HÜKÜMLERE UYGUN HAZIRLANAN, 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 56’NCI MADDESİ GEREĞİNCE BELEDİYEMİZ 2021 YILI FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi, 5018 sayılı kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesi ile 17/03/2006 tarih ve 26111 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kamu idarelerince hazırlanacak faaliyet raporları hakkında yönetmeliğin 11.maddesinin 3.fıkrası 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince Meclis Başkan Vekili Hakan ÇAKIR Faaliyet Raporu ile ilgili görüşmeleri yürütmek üzere divandaki yerini aldı. Faaliyet Raporu ile ilgili görüşmelere geçildi meclis üyelerinden söz almak isteyen olmadı ve 2021 yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yapılan oylama sonucunda Belediyemizin 01 Ocak 2021- 31 Aralık 20201 tarihleri arasındaki bir yıllık faaliyetlerini kapsayan, 2021 Yılı faaliyet raporunun tasdik ve kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 1. 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 24 ÜNCÜ MADDESİ VE BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNİN 21 İNCİ MADDESİNE İSTİNADEN MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI İLE İLGİLİ ÜYE SEÇİMİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde “Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur…” dendiğinden; İmar ve Bayındırlık ile Plan Bütçe Komisyonun 3 kişiden oluşması;

3 kişiden oluşacak İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeleri seçilmek üzere;

1-Ünal KARAKAYA

2-Ahmet DOĞAN

3-Bayram ÇOTAK

3 kişiden oluşacak Plan Bütçe Komisyonu üyeleri seçilmek üzere;

1-Ünal KARAKAYA

2-Ahmet DOĞAN

3-Bayram ÇOTAK

İmar ve Bayındırdır ile Plan Bütçe Komisyonun Üyeliklerine 1 (bir ) yıl süreyle seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 1. 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 33 ÜNCÜ MADDESİNİN (A) BENDİ VE BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNİN 20 NCİ MADDESİNE İSTİNADEN MECLİS ÜYELERİ ARASINDAN GİZLİ OYLA ENCÜMEN ÜYESİ SEÇİMİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

5393 Sayılı Kanunun 33. maddesinin (b) bendi ve Belediye meclisi çalışma yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince Encümen üyeliği seçimi için meclis üyeleri arasında gizli oylama açık tasnif usulü ile yapılan oylamada; bir yıl süre ile görev yapmak üzere Mevlüt DEDE 5 Oy ve Ahmet DOĞAN 5 oy alarak bir yıl süre ile görev yapmak üzere Encümen üyeliğine oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

 1. 65 YAŞ ÜSTÜ VE ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ, HAMİLE VE ÇOCUKLU BAYANLARIMIZA HAFTA İÇİ SALI PERŞEMBE GÜNLERİ AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ – AFSÜ ARAŞTIRMA HASTANESİ GÜZERGÂHLARININ GİDİŞ DÖNÜŞLERİNİN ÜCRETSİZ OLARAK ARAÇ GÖREVLENDİRİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

12 Temmuz 2013 tarihinde 6495 sayılı Kanunla 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle şehit yakınları, gazilere, gazi yakınlarına, başarılı sporculara, engel oranı %40 ve üzerinde olan engelli bireylere ve ağır engelli olan bireylerin birlikte yolculuk ettikleri en fazla bir refakatçisine demiryolları ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma hakkı; 65 yaşın üstündeki vatandaşlara demiryolları ve denizyollarının şehir içi hatları ile yukarıda sayılan şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak, demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından ise % 50 indirimli olarak yararlanma hakkı getirilmiştir.04/03/2014 tarihli 2831 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik kapsamında;

65 yaş üstü ve Engelli vatandaşlarımız, Hamile ve Çocuklu bayanlarımıza, şehit yakınları, gazilere, gazi yakınlarına, başarılı sporculara, engel oranı %40 ve üzerinde olan engelli bireylere ve ağır engelli olan bireylerin birlikte yolculuk ettikleri en fazla bir refakatçisine hafta içi Salı Perşembe günleri Afyonkarahisar Devlet hastanesi – AFSÜ Araştırma hastanesi güzergâhlarının gidiş dönüşlerinin ücretsiz olarak araç görevlendirilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 1. MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT AKÖREN (YENİKENT) MAHALLESİNDE BULUNAN 142 ADA 2-3-4-5-6-7-8 PARSEL VE 147 ADA 3-4-5-6-7-8 PARSELLERİN SATIŞLARININ VE BELEDİYE ENCÜMENİ İLE BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Akören (Yeni kent) Mahallesi 142 Ada 2-3-4-5-6-7-8 Parsel ile 147 Ada 3-4-5-6-7-8 Parsel numaralı taşınmazların satılması meclisimizce değerlendirilmiş olup belirtilen taşınmazların satılmasına,  konu ile ilgili işlem yapmak üzere Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 1. 2002 MODEL 60048 ŞASİ NOLU HİDROMEK 102S KAZICI-YÜKLEYİCİ KEPÇENİN, SATILMASI VE BELEDİYE ENCÜMENİ İLE BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

Belediyemiz envanterine kayıtlı ekonomik ömrünü doldurmuş 1(bir) adet 2002 model 60048 şasi numaralı 102s Hidromek marka kazıcı -yükleyici kepçenin satılması için Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e ve Belediye Encümenine yetki verilmesi oy birliği ile karar verilmiştir

 1. 1999 MODEL AB50458U925244D ŞASİ NOLU HMK 101B HİDROMEK KAZICI-YÜKLEYİCİ KEPÇENİN SATILMASI VE BELEDİYE ENCÜMENİ İLE BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Belediyemiz envanterine kayıtlı ekonomik ömrünü doldurmuş 1(bir) adet 1999 model AB50458U925244D şasi numaralı HMK 101 B Hidromek marka kazıcı -yükleyici kepçenin satılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 1. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜLKİYETİNE KAYITLI 2000 MODEL Q345 MERCEDES MARKA 34 TN 0286 PLAKALI 4.000,00 TL+ KDV BEDEL İLE HİBE EDİLEN 1(BİR) ADET ARACIN İHSANİYE BELEDİYE MECLİSİ TARAFINDAN KABULÜNÜN GÖRÜŞÜLMESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 24.03.2022 tarihli ve 45232 sayılı Encümen kararı ile 34 TN 0286 plakalı, Mercedes O 345 Marka 2000 model Otobüsünü İhsaniye Belediyesine 4.000,00 TL + KDV bedel olarak hibe edeceğine dair karar.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/G maddesi gereğince “Şartlı Bağışların” Kabulü için Belediye Meclis Kararı gerektiği buna karşın aynı yasanın 38/L maddesi uyarınca “Şartsız Bağışların” kabulü için Belediye Başkanının yetkili olduğu belirtilmektedir. Noterler Birliğinin 01.09.2016 tarih ve 56 sayılı genelgesinde konu ile ilgili Mahalli idareler Genel Müdürlüğünden görüş alınmış olup, genelgenin son bendinde Belediyelerin her yıl Bütçe Kanununa ekli “T” işaretli cetvelde gösterilen ve 237 sayılı taşıt kanunu kapsamına giren taşıtları hibe (Yurtiçi) yoluyla edinmeleri ile ilgili işlemlerinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/G ve 38/L maddelerinde belirtilen şartlı veya şartsız hibelerle ilgili hükümler nazara alınmayacak, mutlak süratle buna ilişkin Belediye Meclis Kararı istenecektir” denilmektedir.

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 24.03.2022 tarihli ve 45232 sayılı Encümen kararı ile 34 TN 0286 plakalı, Mercedes O 345 Marka 2000 model Otobüsünü İhsaniye Belediyesine 4.000,00 TL + KDV bedelle hibe edeceğine dair karar oy birliği ile kabul edilmiştir.

Başkanlık Makamınca 4.000,00 TL + KDV bedelle hibe kabul edilen aracın, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 85. maddesi ile 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesine eklenen “İl özel idareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararları ile taşıt edinebileceği hükmü” gereğince Belediyemiz adına aracın tescil edilmesine, 2022  Mali yılı bütçesi Araçlar kalemi (T) cetveline eklenmesine, aracın devir işlemleri için Noter ve Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde gerekli evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar vermiştir.

 1. ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİNİN YURT DIŞI TEKNİK GEZİ DAVETİ ÜZERİNE BELEDİYE BAŞKANI TUNAY TÜRKMEN’İN YURT DIŞINA ÇIKIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 21/04/2021 tarihli yurtdışı Çıkışlar Genelgesi doğrultusunda; İhsaniye Belediye ve Meclis Başkanı Tunay TÜRKMEN’ in Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliğinin 15.02.2022 tarihli yazılarında belirtilen 04-09 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul-Münih (Almanya), Nurnberg (Almanya) Leipzıg (Almanya), Dresden (Almanya), Prag(Çek Cumhuriyeti), Cesky  Krumlov (Çek Cumhuriyeti) Viyana (Avusturya) Brastislavya (Slovekya) Budapeşte (Macaristan) İstanbul Şehirlerine/ Ülkelerine yapılması planlanan Yurt Dışı teknik geziye katılmasına  oy birliği ile karar vermiştir.

 1. KEPÇE –KAMYON KİRASI (BELEDİYE ÇIKIŞI VE DÖNÜŞÜ ARASI) ÜCRET TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine göre; Belediyeler bu kanunda vergi

online-pharmacy-uk.com

, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmetler için Belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.

Belediye Meclis Başkanı Tunay TÜRKMEN konuyla ilgili  açıklama yaparak, Değerli Meclis üyesi arkadaşlarım  Dünyada ve Ülkemizde son günlerde  artan akaryakıt ve yedek parça fiyatlarına karşı ücret güncellemesi yapılması ihtiyacı doğmuştur. Fiyat artışlarını da göz önünde bulundurulmasına istiyorum bu gerekçeme dayanarak Kepçeler ile kamyonların belediyemizden giriş- çıkış saatlerinde güncelleme yapma ihtiyacı doğmuş ve oylanmasını istiyorum dedi.

İş Makinaları Saatlik Ücretleri (Saat) KDV dâhil Kazıcı -Yükleyici Kepçe 600,00- TL

Kamyon Ücreti (Sefer) KDV dâhil 400,00- TL

Güncelleme yapılması Meclisimizce de uygun görülerek oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 1. GELECEK OTURUMUN GÜN YER VE ZAMANININ GÖRÜŞÜLMESİ     

 

Belediye Meclis Başkanı Tunay TÜRKMEN, bir sonra ki toplantının 06 Mayıs 2022  Cuma günü saat 14:30’ da başkanlık makamında yapılmasını oylarınıza sunuyorum”  dedi. Toplantının belirtilen tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

14 Nisan 2022

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Facebook'ta Biz

 • Arşivler

 • Aralık 2022
  P S Ç P C C P
  « Kas    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031