(0272) 271 50 10fax: (0272) 271 52 07

Hoşgeldiniz. Bugün

2021-10 Kasım Ay’ı Meclis Kararları

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2021-10 Kasım Ay’ı Meclis Kararları

2021-10-kasim-ayi-meclis-kararlari-83-89

 

 

T.C.

İHSANİYE BELEDİYE MECLİSİ

TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

DÖNEM        : 01 Ocak-31 Aralık 2021                             Tarih/Gün:05/11/2021/Cuma

TOPLANTI  : 09                                                                              Saat  : 14.30

BİRLEŞİM   : 01     

KARAR        :77-                

Toplantının Özü       : Kasım Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı

Katılmayan Üyeler   :  Veli KAPLAN, Lütfi Kerim YILMAZER

Mevcut Üye Sayısı    :

Üyeler : Veli KAPLAN, Ünal KARAKAYA, Mevlüt DEDE, Hakan ÇAKIR, Davut GENÇ, Serhat DEMİRDÖĞEN, Lütfi Kerim YILMAZER, Süleyman ÇALIŞ, Bayram ÇOTAK

 

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden Başkanlık Makamının 03/11/2021 tarih ve E.1156 sayılı yazılı çağrısı ile Tunay TÜRKMEN başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla 05/11/2021 Cuma günü saat 14.30’da 9. Toplantının 01. Birleşimi (Kasım Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı) için toplandı.

 

Açılış ve Yoklama Yapıldı. Veli KAPLAN ve Lütfi Kerim YILMAZER’ in toplantıya katılmadığı, diğer üyelerin toplantıya katıldığı tespit edilerek, bir önceki Meclis kararları dağıtıldı. Maddi hata olmadığı anlaşıldı. Meclise sunulacak başka ek konular var mı diye soruldu olmadığı anlaşıldı. Gündem dışı konuşma yapacaklar olmadığı anlaşıldı. Gündem maddesi ile ilgili Bir Lehte bir Aleyhte konuşma yapacaklar var mı diye soruldu. Meclis Üyesi Hakan Çakır Gündemin 5. Maddesi hakkında Lehte konuşmak istediği ve Aleyhte Konuşmak isteyen olmadığı anlaşıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 1. Cumhuriyet Mahallesi 21 Ada 33 Parsel Numaralı Taşınmazda Bulunan Okul Yerinin Kaldırılması İle İlgili Bayındır ve İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Belediye meclisinin 06/08/2021 tarih ve 2021 \ 70 nolu kararı ve Afyonkarahisar Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün 28.09.2021 tarih ve 33253615 sayılı yazısı ile komisyonumuza havale edilen Cumhuriyet Mahallesi Deveci yolu 21 Ada 33 parselde bulunan İlköğretim Alanının konut alanına çevrilmesi ile ilgili imar plan değişikliği yapılması incelendi:

1: 1000 ölçekli İhsaniye ilçesi uygulama imar planının J24C-24A-4B Paftasında Y=535500 – 535700, X= 4322300 – 4322500 koordinatları arasında yer alan ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi Deveci yolu 21 Ada 33 parselde bulunan İlköğretim Alanının konut alanına çevrilmesi Afyonkarahisar Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün 28.09.2021 tarih ve 33253615 sayılı yazısı ve İnceleme raporunun Sonuç, Görüş ve Kanaat bölümlerinde belirtildiği üzere;

İhsaniye Belediyesi tarafından imar planında İlköğretim alanı olarak belirtilen İhsaniye İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Deveci yolu 21 Ada 33 parselde taşınmaza Afyonkarahisar İli İhsaniye İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Deveci yolu üzerinde bulunan Ahmet oğlu İhsan YAŞIK üzerine kayıtlı 28-27-v pafta 21 Ada 33 parsel nolu 6550,m2 alanlı taşınmazın bulunduğu alanın imar planında Ortaokul alanı olarak ayrıldığı, İhsaniye Belediyesinden alınan belgede 21 ada 33 nolu parselin okul olarak ayrılan yere ileriki yıllarda okul yapılması ihtiyacı olduğundan söz konusu arsa ile ilgili imar planı değişikliği isteğinin yerinde olmayacağı, yönündeki kanaatimizi arz ederiz denilmektedir, Konu meclisimizce de değerlendirilmiş ve Bayındır ve İmar Komisyon Raporunun görüşleri uygun bulunmuştur.  İmar Planı değişikliği yapılmaması Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

84.İHSANİYE BELEDİYESİ ENERJİ YÖNETİM BİRİMİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  

 

İhsaniye Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde Enerji Yönetimi Birimi Yönergesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesi ve 5393 sayılı Belediye Kanun 48 maddesine gereğince Enerji Yönetimi Birimi Kurulmasına, Enerji verimliliği alanında koordine etmek üzere Fen işleri Müdürlüğünde Sözleşmeli Personel İnşaat Mühendisi olarak çalışan Abdullah TANRIKULU’ nun görevlendirmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

85.5393 SAYILI KANUNUN 71. MADDESİ GÖRE BÜTÇE İÇİ İŞLETMESİ ALTINDA İHSANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI(G.E.S) GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALI İŞLETMESİ KURULMASI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 71 Maddesi ‘’Belediye Özel gelir ve giderleri bulunan hizmetlerini Çevre ve şehircilik bakanlığının izni ile bütçe içinde işletme kurarak yapabilir.’’ hükmüne istinaden belediyenin mülkiyetinde veya kullanımda bulunan yerlerde Belediyenin elektrik tüketimlerinin Güneş Enerji Santralı kurarak Enerji masraflarının asgariye indirilmesi, tüketim olmadığı zaman üretilecek enerji ile belediyeye gelir katkısı sağlamaktır. Bu alanda faaliyette bulunmak üzere İHSANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALI İŞLETMESİ adında Bütçe İçi İşletme kurulmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

86.BELEDİYE MECLİS ÜYESİ VELİ KAPLANIN İSTİFASININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

Belediye Meclis üyesi Veli KAPLAN ‘İhsaniye Belediye Başkanlığına hitaben yazmış olduğu 11/10/20021 Tarihli dilekçesinde. İşlerimin yoğunluğu nedeni ile Belediye Meclis, Encümen ve Tüm görevlerden istifa ediyorum Gereğini saygılarımla arz ediyorum. Okundu ve  ‘’5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclis üyeliğinin sona ermesi” başlıklı 29. maddesinde; “Meclis üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi belediye başkanlığına verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur.’’  Veli KAPLAN’ ın istifası kabul edilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. 2022 MALİ YILI BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.10.2021 gün ve 2021/1 sayılı Komisyon raporundan anlaşılacağı üzere Belediye Meclisine havale edilen 2022 Mali yılı bütçesi içinde ekli listelere göre toplam 10.571.335,00 TL tutarındaki gelir ve giderlerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 61. ve 62.maddeleri gereğince hazırlanan 2022 Mali Yılı ve izleyen iki yılın Gelir – Gider Tahminleri ile 12 maddeden ibaret bütçe kararnamesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okundu 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin  (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.maddesinin 1. ve 2. fıkrasında belirtilen esas ve usullere uygun olarak hazırlandığı anlaşılmış olup; Komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu yönündeki rapor okunarak oylandı, Meclisimizce Oy birliği ile kabulüne karar verildi.

Sonra:

BAŞKAN- Değerli meclis üyeleri, söz vermeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğine göre bütçe görüşmelerinde, normal görüşmelerinde gruplar adına 20 dakika şahıslar adına 10 dakika olan süreler iki katı olarak uygulanır. Yani şöyle; gruplar adına 40 dakika grup başkanvekilleri, meclis üyelerimizde 20 dakika söz hakkını kullanabilirler. Ancak meclis üyelerimiz bu süreleri daha da kısa tutarlarsa daha fazla arkadaşımızın değerlendirme imkânı olur. Evet bu konuda söz isteyenler? Plan bütçe komisyonu hakkında Hakan Bey bir bilgi verecek.

Başkan: Buyurun Hakan Bey.

Hakan ÇAKIR:    2022 yılı için hazırlanan bütçenin başarıyla uygulanacağına inanıyor, İhsaniye halkına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Konunun maddeler halinde ayrıca açıklanmasını talep ediyorum. Nereye neyin harcandığını bilmek açısından ayrıntılı açıklanmasını talep ediyorum. Sosyal yardımlar için ayrıca bir hesap açılması gerekmektedir. Ayrıca emeği geçen çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Bütçe çalışmalarına baktığımızda yine her zaman olduğu gibi ödeneklerin yerli yerinde belirlendiğini, dengelerin gözetildiğini, öngörülerde titizlik gösterildiğini gördüğümüzü makul ve anlamlı bir bütçe olduğunu söyleyebilirim. İhsaniye halkına daha çok yatırımın, yeşilin ve kentleşme yapısı ile çok daha çağdaş ve modern, Bütçemizde engelli, yaşlı, kadın ve öğrenci bireylerine ödenek ayrılarak modernliği hak ettiğini düşünüyorum. Bu doğrultuda yapılacak tüm çalışmaların yanında olacağımı belirtirim.

Saygılarımla.

Başkan: Belediye bütçesinden yaşlı engelli öğrenci gibi yardıma muhtaç kişilere ödenek ayırılabilir. Bu konu için çalışmalar yapalım. Teşekkür ederiz Hakan Bey.

 

 1. 7258 SAYILI BÜTÇE KANUNU (K) CETVELİ III/1 HÜKÜMLERİNE GÖRE ZABITALARA AYLIK MAKTU FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 51, Belediye zabıta Yönetmeliğinin 9 2021 yılı 7258 sayılı Bütçe kanun 8K) Cetveli III/1 hükümlerinin uygulanmasında içinde bulundukları belediyelerin nüfusuna tabidir. Nüfusu 10.000 olanlar için 321,00 TL’ yi geçmemek üzere fazla çalışma ücreti ödenir.

Belediye Başkanı konu ile ilgili Yazı işleri Müdürü Şevki ERGÜLEŞ’ den konu ile ilgili açıklama yapmasını talep etti. Zabıta memurlarının böyle hakları olduğu konusunda fikir birliğine gidildi. Belediye zabıtalarına 2021 yılı için aylık maktu ücretti 321,00 TL geçmeyecek şekilde ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir

 

89.GELECEK OTURUMUN GÜN YER VE ZAMANININ GÖRÜŞÜLMESİ     

Belediye Meclis Başkanı Tunay TÜRKMEN, bir sonraki toplantının 03 Aralık 2021  Cuma günü saat 14:30’ da başkanlık makamında yapılmasını oylarınıza sunuyorum”  dedi. Toplantının belirtilen tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Tunay TÜRKMEN         Süleyman ÇALIŞ       Bayram ÇOTAK   Veli KAPLAN     Hakan ÇAKIR                      Belediye Başkanı                      Katip  Üye                  Katip  Üye            Üye                            Üye

 

 

Mevlüt DEDE    Ünal KARAKAYA   Davut GENÇ    Lütfi Kerim YILMAZER  Serhat DEMİRDÖĞEN

Üye                     Üye                               Üye                            Üye                                       Üye

10 Kasım 2021

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Facebook'ta Biz

 • Arşivler

 • Temmuz 2022
  P S Ç P C C P
  « Haz    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031