(0272) 2715010fax: (0272) 2715207

Hoşgeldiniz. Bugün

2019 Mayıs Ay’ı Meclis Kararları

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2019 Mayıs Ay’ı Meclis Kararları

scan-20190509-084428-001

T.C.

İHSANİYE BELEDİYE MECLİSİ

TOPLANTI TUTANAĞI

 

DÖNEM        : 01 Ocak-31 Aralık 2019                                   Tarih/Gün:03/05/2019/Cuma

TOPLANTI  : 5                                                                                Saat  : 14.30

BİRLEŞİM   : 01     

KARAR        :35-                

Toplantının Özü       :Mayıs  Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı

Katılmayan Üyeler   :  Halil DOĞAN

Mevcut Üye Sayısı    :

Üyeler : Veli KAPLAN, Ünal KARAKAYA, Aydoğan BATMAZ, Hakan ÇAKIR, Davut GENÇ, Halil DOĞAN, Lütfi Kerim YILMAZER, Süleyman ÇALIŞ, Bayram ÇOTAK

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden Başkanlık Makamının 30/04/2019 tarih ve 201 sayılı yazılı çağrısı ile Belediye Başkan Vekili Veli KAPLAN’ ın başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla 03/05/2019 Cuma günü saat 14.30’da 5. Toplantının 01. Birleşimi (Mayıs  Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı) için toplandı.

 1. 35. Açılış ve Yoklama, 2019 Nisan Ay’ı Meclis Toplantı Tutanaklarının Okunması

Açılış ve yoklama yapıldı. Hakan ÇAKIR ve Halil DOĞAN’ ın toplantıda olmadığı, diğer üyelerin toplantıya iştirak ettiği tespit edilerek, bir önceki toplantı tutanağı okundu.

 1. 2018 Mali Yılı Kesin Hesabın Görüşülmesi

2018 mali kılı kesin hesabın görüşülmesine geçildi. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 60. Maddesinin 1. Fıkrasının (d) bendi, Mahalli idareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesine göre;

Belediye Meclisi;

 1. Bütçe kesin hesap kararnamesini madde madde,
 2. Gider bütçesinde kurumsal kodlama yapılan birimlerin fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi,
 3. Gelir bütçesinin ekonomik kodlamasının birinci düzeyi,
 4. Finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinin birinci düzeyi,

İtibari ile görüşülmüştür.

2018 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ

   

2018 YILI BÜTÇESİ

 

2018 YILI GERÇEKLEŞME MİKTARI

 

GENEL BÜTÇE İÇİNDEKİ ORANI

 

GENEL TOPLAM

 

7.500.000,00

 

6.523.617,61

              

86,98

 

2018 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ

   

2018 YILI BÜTÇESİ

2018 GERÇEKLEŞME MİKTARI GENEL BÜTÇE İÇİNDEKİ ORAN
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 607.415,00 381.902,50 62,88
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4.083.814,00 3.023.268,11 74,04
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2.808.771,00 2.575.713,83 91,70
GENEL TOPLAM 7.500.000,00 5.980.884,44 79,75

 

2018 Mali yılı Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetveli meclis üyelerine incelemeleri için ekte sunulmuştur. Yapılan inceleme sonucunda 2018 Mali Yılı Gelir Hesaplarının olduğu gibi kabulüne,

05.03.2019 tarihinde Belediyemizin ana bilgisayarı zararlı uygulama tarafından kilitlenmiş ve bütün arşiv kayıtları yok olmuştur. Bilgilerin doğruluğu hakkında kesin bilgimiz olmadığından 2018 Mali Yılı Gider Hesaplarının Afyonkarahisar Valiliği tarafından talep edilecek olan Denetim Komisyonu marifetiyle incelenmesine, incelemeden sonra tekrar görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 1. Hatice TEZEL’ in Dilekçesinin Görüşülmesi

Dilekçe sahibi, Şahinler Mahallesi İstasyon önü mevkiinde 70 Ada 3 Parsel numaralı taşınmazının imar tadilatı talebinde bulunmuştur. Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, İmar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 1. Aziz KESKİN’ in 15.04.2019 Tarihli Dilekçesinin Görüşülmesi

Aziz KESKİN dilekçesinde, Gazlıgöl Akören Kasabası Camii Kur’an Kursu ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneğine ait 14 Pafta 2600 Parsel Nolu Taşınmaz ile Mülkiyeti Belediyemize ait 14 Pafta 2598 Parsel numaralı taşınmazın takas yapılması talebinde bulunmuştur. Konu meclisimizce uygun bulunmuş olup, gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 1. Su Ücretlerinin Görüşülmesi

2015/10 sayılı meclis kararı ile manuel su sayacı kullanan abonelere suyun tonu 10,00 TL+KDV+ÇTV’ den su verilmesi kararı alınmış. Elektronik su sayaçlarındaki arızaların çoğalması nedeniyle elektronik su sayaçları bozulan vatandaşlarımız eski su sayaçlarını takmışlardır. Elektronik su sayacı ve manuel su sayacı kullanan vatandaşlarımız arasındaki bu fiyat farkının ortadan kalkması amacıyla suyun tonu her iki su sayacı için 1,00 TL + KDV+Vergiler olarak güncellenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Resmi Kurumlarda           : 1,00 TL

Meskenlerde                     : 1,00 TL

Ticarethanelerde               : 1,00 TL

Okullarda                         : 1,00 TL

Gaziler                              : 1,00 TL

 

 1. Temsil, Ağırlama ve Tören Giderlerinin Yönetmeliğinin Görüşülmesi

Denetim Komisyonu üye seçimi için Belediye meclis üyeleri arasında gizli oylama açık tasnif usulü il BELEDİYE BÜTÇESİNDEN YAPILACAK TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ YÖNERGESİ

(Bu Yönerge, İçişleri Bakanlığı’nın 25.4.1984 gün ve 27302 sayılı onayı ile yürürlüğe konulmuştur.)

Amaç

Madde 1 – Bu Yönergenin amacı, belediye bütçesinde yer alan temsil, ağırlama ve tören giderlerinin sarf esas ve usullerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönerge, belediye idaresinin başı ve temsilcisi olan belediye başkanının bu sıfatının gereği olarak yapacağı temsil, ağırlama ve tören giderleri konusunda uyacağı kuralları kapsar.

Genel Kural

Madde 3 – Temsil, ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayini belediye başkanının takdirine tabidir. Bu giderlerin yapılmasını gerektiren tören veya toplantıya belediye başkanının katılması şartı aranmaz.

Temsil Giderleri

Madde 4 – Temsil giderleri görevle ilgili olmak şartıyla; Beldede başarılı çalışmaları görülenler için toplantılar düzenlemek, Kupa ve benzeri teşvik uygulamalarında bulunmak, Gerçek ve tüzel kişilere plaket, ödül ve hediye vermek, çiçek göndermek, Beldede göreve başlayan veya ayrılan protokole dahil kişiler için toplantılar düzenlemek ve hediye vermek, için yapılır.

Ağırlama Giderleri

Madde 5 – Ağırlama, beldenin misafiri durumunda olan; Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri, Hükümet Merkezi veya diğer illerin protokolüne dâhil kişiler, Yabancı ülke temsilcileri veya konuklar, Sanat, bilim, kültür ve spor dallarında temayüz etmiş kişiler, 2Basın mensupları, Beldenin kalkınmasında katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar, İle bu kişilerin eşleri ve refakatindeki görevliler için geleneklere ve davetin şumulüne göre, ağırlama, konuklama, konutlandırma ve bu işlerle ilgili olarak hazırlıkların gerektirdiği giderlerle ziyafet, kokteyl, hediye, çiçek, bahşiş ve taşıma giderleri şeklinde yapılır.

Belde Protokolüne Dâhil Kişiler

Madde 6 – 4 ve 5 inci maddelerde belirtilen toplantı ve ağırlamalar belde protokolüne dahil mülki ve askeri erkan ve eşleri davet edilebilir.

Davetli Listesi

Madde 7 – Ağırlama ve toplantılara katılan davetlilere ait listenin sarf evrakına eklenmesi zorunlu değildir.

 

 

Konut Giderleri

Madde 8 – Belediyeye ait olup münhasıran konuklara ayrılmış bir binanın bulunması halinde bu binanın kira, onarım, döşeme ve demirbaş giderleri ve diğer giderler için aynı tertipten ödeme yapılabilir.

Tören Giderleri

Madde 9 – Aşağıda belirtilen törenlerin gerektirdiği giderlerin tümü veya bir kısmı, tören komitesinin kararı ile ödenebilir. – Resmi ve dini bayramlar ile anma günleri, – Beldenin kurtuluş günleri, – Festival ve fuarlar, – Beldenin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak temel atma ve açılış günleri, – Milli mücadeleye ait önemli günler.

Diğer Tören Giderleri

Madde 10 – Yukarıda maddelerde belirtilen giderler dışında kalan ve yapılması belde için de gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlik ve törenler için (nişan, nikah, ölüm gibi) harcama yapılabilir. Müşterek Giderlere Katılma Madde 11 -İli ve beldeyi müştereken ilgilendiren konularda yapılacak temsil, ağırlama ve tören giderlerine il özel idaresi ve belediyenin hangi ölçülerde katılacakları il valisi tarafından tespit edilir.

Yürürlük

Madde 12 – Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yönergenin olduğu gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. .

 

 1. İhsaniye Frig Vadileri Çaltepe Sosyal Tesislerine Kredi Kartı Alınmasının Görüşülmesi

İhsaniye Frig Vadileri Çaltepe Sosyal Tesislerine kredi kartı alınması acil olmadığından konunun daha sonra tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 1. Gelecek Oturumun Gün, Yer ve Zamanının Belirlenmesi

Belediye Meclis Başkanı Veli KAPLAN, bir sonraki toplantının 07 Haziran 2019 Cuma günü saat 14:30’ da Başkanlık Makamında yapılmasını oylarınıza sunuyorum”  dedi. Toplantının belirtilen tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Veli KAPLAN              Ünal KARAKAYA        Aydoğan BATMAZ                  Hakan ÇAKIR                             Belediye Başkan V.                 Üye                              Üye                                         Üye

 

Davut GENÇ    Halil DOĞAN      Lütfi Kerim YILMAZER   Süleyman ÇALIŞ   Bayram ÇOTAK

Üye                    Üye                               Üye                              Üye                         Üye

09 Mayıs 2019

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Facebook'ta Biz

 • Arşivler

 • Aralık 2020
  P S Ç P C C P
  « Kas    
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031