(0272) 2715010fax: (0272) 2715207

Hoşgeldiniz. Bugün

2020 Mart Ayı Meclis Kararları

Ana Sayfa » Genel » 2020 Mart Ayı Meclis Kararları

scan-20200310-153612-016
T.C.
İHSANİYE BELEDİYE MECLİSİ
TOPLANTI TUTANAĞI

DÖNEM : 01 Ocak-31 Aralık 2020 Tarih/Gün:06/03/2020/Cuma
TOPLANTI : 4 Saat : 14.00
BİRLEŞİM : 01
KARAR :26-
Toplantının Özü :Mart Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı
Katılmayan Üyeler :
Mevcut Üye Sayısı :
Üyeler : Veli KAPLAN, Ünal KARAKAYA, Aydoğan BATMAZ, Hakan ÇAKIR, Davut GENÇ, Serhat DEMİRDÖĞEN, Lütfi Kerim YILMAZER, Süleyman ÇALIŞ, Bayram ÇOTAK
Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden Başkanlık Makamının 03/03/2020 tarih ve E. 220 sayılı yazılı çağrısı ile Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ in başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla 06/03/2020 Cuma günü saat 14.00’da 4. Toplantının 01. Birleşimi (Mart Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı) için toplandı.
Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN söz alarak “Toplantıya geçilmeden önce Toplantıya geçilmeden önce 67 Ada 18 Parsel numaralı taşınmazın imar plan tadilatının görüşülme konusunun Mart Ayı meclis toplantısında görüşülmesini oylarınıza sunuyorum” dedi.
Konunun görüşülmesine oy birliği ile karar verildi ve toplantıya başlanıldı.
26. AÇILIŞ VE YOKLAMA, 2020 ŞUBAT AY’I OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAKLARININ OKUNMASI
Açılış ve yoklama yapıldı. Bütün üyelerin toplantıya katıldığı tespit edilerek, bir önceki toplantı tutanağı okundu.
27. 2420 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ (AHMET DEDE)
Dilekçe Sahibi, Akören Mahallesi 13 Pafta 2420 Parsel numaralı taşınmazın güneyinde bulunan 10 metre yolun imar tadilatı edilerek 7 metreye düşürülmesi veya kaldırılmasını talep etmiştir.
Konu imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmiştir. Taşınmazın uygulama imar planında 10 metre imar yolunun 7 metre olarak tadilat edilmesine UİP 0321544 plan işlem numaralı imar plan tadilatının yapılması 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre imar plan tadilatının onanarak askıya çıkarılmasına ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.
28. 1152 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ (İDRİS KESKİN)
Dilekçe Sahibi, Akören Mahallesi 2 Pafta 1152 Parsel numaralı taşınmaz imar planında yol bulunmaktadır. Yolun kamulaştırılmasını talep etmektedir.
Konu imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda tekrar değerlendirilmiştir. Parselde uygulama imar planında 10 metre imar yolunda kalan kısmın 2942 sayılı kamulaştırma kanununa göre kamulaştırma yapılmasına gerekli iş ve işlemler ve alım satım için Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine ve dosyanın Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

29. 69 ADA 22 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ (MÜCAHİT DEDE)
Dilekçe Sahibi, Şahinler Mahallesi 2827-VIII Pafta 69 Ada 22 Parsel numaralı taşınmazın imar planı yapılaşma şartında 10 metre yapı yaklaşma mesafesi bulunduğunu 5 metreye düşürülmesini talep etmektedir.
Konu imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda tekrar değerlendirilmiştir. Şahinler Mahallesi 2827-VIII Pafta 69 Ada 22 ve 23 Parsel numaralı taşınmazın imar planı yapılaşma şartında 10 metre yapı yaklaşma mesafesinin bulunduğunu 5 metreye düşürülmesi ile ilgili imar tadilatı ve planları UİP 03767543 plan işlem numaralı imar plan tadilatının yapılması ile ilgili imar plan paftaları incelenerek 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre imar plan tadilatının onanarak askıya çıkarılmasına ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.
30. SALİH YILDIRIM’ IN 06.02.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi, Zafer (Şahinler) mahallesi Esentepe Caddesi 106 Ada 4 ve5 Parsel numaralı taşınmazın imar planında ayrık nizam 3 katlı TAKS % 30 konut yapılaşma alanı bulunmakta olduğunu ayrık nizam 3 katlı TAKS %40 konut yapılaşma olarak imar tadilatı yapılmasını talep etmektedir. Dilekçe meclisimizce değerlendirilmiş olup yapılması planlanan genel imar tadilatında konunun tekrar görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
31. ZAFER MAHALLESİNDE KÜÇÜK SANAYİ AMAÇLI İLAVE İMAR PLANININ YAPILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ
İlçemiz Akören Mahallesi 868, 869, 870, 871, 875, 924, 986, 1001, 987 parsel numaralı taşınmazlar ve Şahinler Mahallesi 68 Ada 28 parsel numaralı taşınmazlara Küçük Sanayi Sitesi yapılması amaçlı ilave imar plan tadilatı yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
32. AKÖREN MAHALLESİ 3178 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN BELEDİYE HİZMET ALANI AMAÇLI İLAVE İMAR PLANININ YAPILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Akören Mahallesi 2 pafta 3178 parsel 29479,70 m2 tarla vasıflı taşınmazda bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresinden ruhsatı alınan mülkiyeti belediyemize ait 367 nolu Jeotermal Sıcak Su Kuyusu bulunduğu alanda Belediye Hizmet Alanı amaçlı ilave imar plan tadilatı yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
33. 2019 MALİ YILI DENETİM KOMİSYON RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemizin 2018 Yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemleri hakkında Denetim Komisyonunun düzenlediği raporu, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereğince okunmak suretiyle Meclisin bilgilerine sunuldu.
BÜTÇE GELİRİ KESİN HESAP CETVELİ
GELİRİN KODU AÇIKLAMA BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN 2019 YILI NET TAHSİLATI
01 Vergi Gelirleri 730.500,00 565.720,09
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.838.500,00 1.167.531,64
04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 766.000,00 0,00
05 Diğer Gelirler 4.825.000,00 4.182.868,49
06 Sermaye Gelirleri 340.000,00 200.561,40
GENEL TOPLAM 8.500.000,00 6.116.681,62

BÜTÇE GİDERİ KESİN HESAP CETVELİ
KURUMSAL SINIF FONKSİYONEL SINIF AÇIKLAMA BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ
46.03.15.18 01 Genel Kamu Hizmetleri 3.858.258,30
2.344.585,7
46.03.15.30 03 Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri 394.126,10 370.716,80
46.03.15.30 06 İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri 3.810.703,10 2.527.106,39
46.03.15.30 08 Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri 436.912,50 265.456,81
GENEL TOPLAM 8.500.000,00 5.507.865,70

34. KISMİ ZAMANLI MİMAR ÇALIŞTIRILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ
5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi “Avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veteriner kadrosu bulunmayan veya işlerin azlığı nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, haftanın ya da ayın belirli gün veya saatlerinde kısmi zamanlı olarak sözleşme ile personel çalıştırılabilir. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak personel sayısı yukarıda belirtilen her unvan için birden fazla olamaz ve bunlarla yapılacak sözleşme süresi takvim yılını aşamaz. Bunlara ödenecek net ücret, aynı unvanlı kadroların birinci derecesinin birinci kademesi için yapılması gereken bütün ödemeler toplamının net tutarının yarısını geçmemek ve çalıştırılacak süre ile orantılı olmak üzere belediye meclisi kararı ile tespit edilir. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli personel olarak çalıştırılanlar için iş sonu tazminatı ödenmez ve işsizlik sigortası primi yatırılmaz. Bunlardan yaptıkları başka işler sebebiyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olanlar için sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primi yatırılmaz ve aynı kişi birden fazla belediye veya bağlı kuruluşta çalıştırılamaz.”
Hükmü gereği Brüt 3.000,00 TL ücret ile Belediyemizde kısmi zamanlı mimar çalıştırılmasına konuyla ilgili sözleşme imzalamak üzere Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
35. 67 ADA 18 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN İMAR TADİLATININ GÖRÜŞÜLMESİ
Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN söz alarak “Toplantıya geçilmeden önce Toplantıya geçilmeden önce 67 Ada 18 Parsel numaralı taşınmazın imar plan tadilatının görüşülme konusunun Mart Ayı meclis toplantısında görüşülmesini oylarınıza sunuyorum” dedi.
Konunun görüşülmesine oy birliği ile karar verildi ve toplantıya başlanıldı.
67 Ada 18 parsel numaralı taşınmazın imar tadilatı yapılması meclisimizce görüşüldü. Konunun imar komisyonuna gönderilmesine rapor doğrultusunda tekrar görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
36. GELECEK OTURUMUN GÜN YER VE ZAMANININ GÖRÜŞÜLMESİ
Belediye Meclis Başkanı Tunay TÜRKMEN, bir sonraki toplantının 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 14:00’ da başkanlık makamında yapılmasını oylarınıza sunuyorum” dedi. Toplantının belirtilen tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
Tunay TÜRKMEN Veli KAPLAN Aydoğan BATMAZ Ünal KARAKAYA Hakan ÇAKIR Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye Üye Üye
Davut GENÇ Lütfi Kerim YILMAZER Serhat DEMİRDÖĞEN Süleyman ÇALIŞ Bayram ÇOTAK
Üye Üye Üye Üye Üye

11 Mart 2020

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Facebook'ta Biz

 • Arşivler

 • Mayıs 2021
  P S Ç P C C P
  « Nis    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31