(0272) 2715010fax: (0272) 2715207

Hoşgeldiniz. Bugün

2020/1 Ocak Ayı Meclis Kararları

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2020/1 Ocak Ayı Meclis Kararları

2020-1-ocak-ayi-meclis-kararlari1-14
T.C.
İHSANİYE BELEDİYE MECLİSİ
TOPLANTI TUTANAĞI

DÖNEM : 01 Ocak-31 Aralık 2020 Tarih/Gün:03/01/2020/Cuma
TOPLANTI : 1 Saat : 14.00
BİRLEŞİM : 01
KARAR :1-
Toplantının Özü :Ocak Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı
Katılmayan Üyeler :
Mevcut Üye Sayısı :
Üyeler : Veli KAPLAN, Ünal KARAKAYA, Aydoğan BATMAZ, Hakan ÇAKIR, Davut GENÇ, Serhat DEMİRDÖĞEN, Lütfi Kerim YILMAZER, Süleyman ÇALIŞ, Bayram ÇOTAK
Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden Başkanlık Makamının 31/12/2019 tarih ve E.1109 sayılı yazılı çağrısı ile Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ in başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla 03/01/2020 Cuma günü saat 14.00’da 1. Toplantının 01. Birleşimi (Ocak Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı) için toplandı.
1. AÇILIŞ VE YOKLAMA, 2019 ARALIK AY’I OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI TUTANAKLARININ OKUNMASI
Açılış ve yoklama yapıldı. Belediye Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı tespit edilerek, bir önceki toplantı tutanağı okundu.
2. CUMHUR GÜLER’ İN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUNU
Dilekçe Sahibi, Şahinler Mahallesi 19-1-1-c Pafta 91 Ada 53 Parsel numaralı taşınmazın imar planında Ayrık nizam 4 katlı konut alanı bulunduğunu ve Ayrık nizam 5 katlı konut alanı olarak imar plan tadilatı talep etmektedir.
Konu imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda tekrar değerlendirilmiştir. Ayrık Nizam 4 katlı taban alanı kat sayısı %40 olarak imar tadilatı ve planları UİP 1332,38 plan işlem numaralı imar plan tadilatının yapılması ile ilgili imar plan paftaları incelenerek 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre imar plan tadilatının onanarak askıya çıkarılmasına ve imar plan tadilatının ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. 2153 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi, Akören ( Yenikent ) Mahallesi Köy civarı mevkii 10 pafta 2153 parsel numaralı taşınmazda bulunan çocuk bahçesinin kaldırılmasını talep etmiştir.
Konu imar komisyonumuzdan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmiş olup çocuk bahçesinin kaldırılarak imar tadilatı ve planları UİP 13865,6 plan işlem numaralı imar plan tadilatının yapılması ile ilgili imar plan paftaları incelenerek 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre imar plan tadilatının onanarak askıya çıkarılmasına ve imar plan tadilatının ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
4. AKÖREN MAHALLESİ İLKOKUL YANI PLAN TADİLATININ İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Akören ( Yenikent ) Mahallesi Çal Mevkii 2271 parsel ( Akören ilkokulu ) numaralı taşınmazın batısında bulunan mevcut imar planımızda terminal alanı olan yerin tadilat edilerek konut ve park alanına çevrilmesi ile ilgili gündem maddesi görüşülmüştür.
Konu imar komisyonumuzdan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmiş olup mevcut imar planımızda terminal alanı olan yerin kaldırılarak konut ve park alanına çevrilerek imar tadilatı ve planları UİP 13865,7 plan işlem numaralı imar plan tadilatının yapılması ile ilgili imar plan paftaları incelenerek 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre imar plan tadilatının onanarak askıya çıkarılmasına ve imar plan tadilatının ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
5. 95 ADA 19 PARSEL VE 23 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN KURUMLARDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ
95 Ada 19 ve 23 Parsel Numaralı Taşınmazın sahibi Ergun ÇELİK, Şahinler Mahallesi Şekerler Mevkii 227 VIII pafta 95 ada 19 ve 23 parsel numaralı taşınmazları birleştirerek Akaryakıt İstasyonu yapmak istediğini belirtmiştir.
Talep Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü’nün 06.12.2019 tarih ve E.330368 sayılı yazısıyla verilen olumsuz görüş nedeniyle oy birliği ile reddedilmiştir.

6. SADULLAH ÇELİK’ İN 04.12.2019 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi, Şahinler Mahallesi 2828V Pafta 75 Ada 18 Parsel numaralı taşınmazında bulunan çocuk bahçesi ve park alanının 1 adet park alanına düşürülmesini talep etmiştir.
Talep meclisimizce değerlendirilmiş olup dosyanın imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. ÖMER TEMİZ’ İN 24.12.2019 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi, Akören Mahallesi 11 Pafta 2823 Parsel numaralı taşınmaz imar planında Bitişik nizam 2 katlı konut alanı bulunmaktadır. Parselin güney kısmında bulunan yeri tadilat yaparak satın almak istediğini belirtmiştir.
Talep meclisimizce değerlendirilmiş olup dosyanın imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. T PLAKA SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemizce hazırlanan T plaka yönetmeliğinin kabul edilerek yürürlüğe geçirilmesine, Merkez Taksi durağında boşta bekleyen 6 adet Taksi Plakasının satılmasına, durak oluşturularak durak taksi kontenjanı belirlenmesine, Boşta bulunan Taksi plakalarının satılmasına oy birliği ile karar verildi.
9. MECLİSİN 2020 YILI 1 AYLIK TATİLİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine istinaden Belediye Meclisimizin 2020 Yılında 1 ay tatil yapma konusu meclisimizce görüşüldü. 2020 Haziran Ayında Meclisimizin tatil yapmasına oy birliği ile karar verildi.
10. MECLİS HUZUR HAKKININ GÖRÜŞÜLMESİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.” Gereği görüşüldü. Meclis üyelerinin huzur haklarının kanunen belirlenen belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere huzur hakkının verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11. DENETİM KOMİSYONU SEÇİMİ
Denetim komisyonu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir. Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000); kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere büyükşehir belediyelerinde (3.000), diğer belediyelerde (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, belediye meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır. Maddesi gereği Denetim Komisyonu üye seçimi için Belediye meclis üyeleri arasında gizli oylama açık tasnif usulü ile yapılan oylamada; Veli KAPLAN 8 oy, Davut GENÇ 7 oy ve Hakan ÇAKIR 5 oy alarak denetim komisyonuna üye seçilmişlerdir. Yine aynı kanunda belirtilen tutar kadar ödeme yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

12. İHSANİYE BELEDİYE SPOR MADDİ DESTEK VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi “Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.” Hükmü gereği İhsaniye Belediye Spor’ a bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde on ikisini destek verilmesine oy birliği ile karar verildi.

13. SU ÜCRETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediye meclisimizin yapmış olduğu görüşme sonucunda su ücretleri 2020 yılında 2,25 TL+ vergiler olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

Resmi kurumlarda:2,25 TL
Meskenlerde:2,25 TL
Ticarethanelerde:2,25 TL
Okullarda:2,25 TL

14. GELECEK OTURUMUN GÜN YER VE ZAMANININ GÖRÜŞÜLMESİ
Belediye Meclis Başkanı Tunay TÜRKMEN, bir sonraki toplantının 07 Şubat 2020 Cuma günü saat 14:00’ da başkanlık makamında yapılmasını oylarınıza sunuyorum” dedi. Toplantının belirtilen tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Tunay TÜRKMEN Veli KAPLAN Aydoğan BATMAZ Ünal KARAKAYA Hakan ÇAKIR Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye Üye Üye

Davut GENÇ Lütfi Kerim YILMAZER Serhat DEMİRDÖĞEN Süleyman ÇALIŞ Bayram ÇOTAK
Üye Üye Üye Üye Üye

08 Ocak 2020

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Facebook'ta Biz

 • Arşivler

 • Ekim 2020
  P S Ç P C C P
  « Eyl    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031