(0272) 2715010fax: (0272) 2715207

Hoşgeldiniz. Bugün

2020/6 Temmuz Ayı Meclis Kararları

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2020/6 Temmuz Ayı Meclis Kararları

2020-6-temmuz-ayi-meclis-kararlari
T.C.
İHSANİYE BELEDİYE MECLİSİ
TOPLANTI TUTANAĞI

DÖNEM : 01 Ocak-31 Aralık 2020 Tarih/Gün:03/07/2020/Cuma
TOPLANTI : 6 Saat : 14.00
BİRLEŞİM : 01
KARAR :38-
Toplantının Özü :Temmuz Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı
Katılmayan Üyeler :
Mevcut Üye Sayısı :
Üyeler : Veli KAPLAN, Ünal KARAKAYA, Aydoğan BATMAZ, Hakan ÇAKIR, Davut GENÇ, Serhat DEMİRDÖĞEN, Lütfi Kerim YILMAZER, Süleyman ÇALIŞ, Bayram ÇOTAK
Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden Başkanlık Makamının 30/06/2020 tarih ve E.514 sayılı yazılı çağrısı ile Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ in başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla 03/07/2020 Cuma günü saat 14.00’da 6. Toplantının 01. Birleşimi (Temmuz Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı) için toplandı.
Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN söz alarak “Toplantıya geçilmeden önce Mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz Akören (Yenikent ) Mahallesi Çal Mevkiinde bulunan 3,24 Pafta 102 Ada 1 ve 2 numaralı taşınmazın geçici hayvan barınağı kurulması amaçlı tahsisinin görüşülme konusunun Temmuz Ayı meclis toplantısında görüşülmesini oylarınıza sunuyorum” dedi.
Konunun görüşülmesine oy birliği ile karar verildi ve toplantıya başlanıldı.

38. AÇILIŞ VE YOKLAMA, 2020 MART AY’I OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAKLARININ OKUNMASI
Açılış ve yoklama yapıldı. Bütün üyelerin toplantıya katıldığı tespit edilerek, bir önceki toplantı tutanağı okundu.
39. 2019 MALİ YILI FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Meclis Başkanı Veli KAPLAN Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ in yerine geçti ve Faaliyet raporu görüşüleceğinden Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN toplantı odasından çıktı. 01 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında belediyenin yaptığı ve yapmayı planladığı konuları okuyarak faaliyet raporunun oylanmasına geçildi ve faaliyet raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.
40. 2019 MALİ YILI KESİN HESABIN GÖRÜŞÜLMESİ
Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. Meclis Başkanı konunun 2018 Mali Yılı Kesin Hesabının ve Taşınır Mal Kesin Hesabının görüşülmesi olduğunu bildirdi.
A. GİDER KESİN HESABI
1-) 2019 YILI KURUMSAL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE BÜTÇE GİDERLERİ:
KODU
KURUMSAL FONKSİYONEL SINIFLANDIRM 1.DÜZEY
GERÇEKLEŞEN
I II III IV
46 03 15 18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 355.424,86 TL
46 03 15 30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 03 KAMU DÜZENİ HİZMETLERİ 370.716,80 TL
46 03 15 30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 2.527.106,39 TL
46 03 15 30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 8 DİNLENME,KÜLTÜR HİZMETLERİ 265.456,81 TL
46 03 15 31 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.989.160,84 TL
KESİN HESAP TOPLAMI 5.507.865,70 TL
İhsaniye Belediyesi 2019 Yılı Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Giderleri Cetveline bakıldığında 3.163.280,00 TL Fen İşleri Müdürlüğünce, 1.989.160,84 Mali Hizmetler Müdürlüğünce, 355.424,86 TL Yazı İşleri Müdürlüğünce, yapıldığı tespit edilmiştir.
2-) 2019 YILI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE BÜTÇE GİDERLERİ:
KOD GİDER TÜRÜ BÜTÇE NET BÜTÇE ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞEN % ORAN

1
GENEL KAMU HİZMETLERİ
3.858.258,30 TL
3.544.258,30 TL
2.344.585,70 TL

3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
394.126,10 TL
631.126,10 TL
370.716,80 TL

8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
436.912,50 TL
436.912,50 TL
265.456,81 TL

TOPLAM
8.500.000,00 TL
8.500.000,00 TL
5.507.865,70 TL

İhsaniye Belediyesi 2019 Yılı Fonksiyonel Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Giderleri Cetveline bakıldığında 2.344.585,70 TL Genel Kamu Hizmetlerince, 370.716,80 TL Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerince, 2.527.106,39 TL İskân ve Toplum Refahı Hizmetlerince, 265.456,81 TL Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetlerince, harcamalar yapıldığı tespit edilmiştir.
3-) 2019 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE BÜTÇE GİDERLERİ:
KOD GİDER TÜRÜ BÜTÇE NET BÜTÇE ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞEN % ORAN

1
PERSONEL GİDERLERİ
2.286.300,00 TL
2.286.300,00 TL
1.777.316,03 TL

2 SGK DEVLET PRİM KESİNTİLERİ
310.576,10 TL
436.576,10 TL
245.509,79 TL

3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
4.240.927,00 TL
4.689.427,00 TL
3.236.274,24 TL

4
FAİZ GİDERLERİ
11.795,70 TL
186.795,70 TL
170.518,21 TL

5
CARİ TRANSFERLER
55.164,80 TL
68.664,80 TL
56.611,77 TL

6
SERMAYE GİDERLERİ
373.600,00 TL
373.600,00 TL
21.635,66 TL

7
SERMAYE TRANSFERLERİ
95.007,15 TL
95.007,15 TL
0,00 TL
0,00

9
YEDEK ÖDENEK
1.126.629,25 TL
363.629,25 TL
0,00 TL
0,00

TOPLAM
8.500.000,00 TL
8.500.000,00 TL
5.507.865,70 TL

İhsaniye Belediyesi 2019 Yılı Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Giderleri Cetveline bakıldığında 1.777.316,03 TL Personel Giderlerine, 245.509,79 TL SGK Devlet Primi Kesinti Giderlerine, 3.236.274,24 TL Mal ve Hizmet Alımlarına, 170.518,21 TL Faiz Giderlerine, 56.611,77 TL Cari Transferlere ve 21.635,66 TL Sermaye Giderlerine, harcamalar yapıldığı tespit edilmiştir.
8.500.000, 00 TL Bütçe Ödeneğinden 2.989.634,30,12 TL harcama yapıldığı tespit edilmiş olup; iptal edilmiştir.
B. GELİR KESİN HESABI
KODU GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI GERÇEKLEŞEN
1 VERGİ GELİRLERİ 565.720,09 TL
3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1.167.531,64 TL
4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 0 TL
5 DİĞER GELİRLER 4.182.868,49 TL
6 SERMAYE GELİRLERİ 200.561,40 TL
9 RED VE İADELER (-) 0 TL
KESİN HESAP TOPLAMI 6.116.681,62 TL

İhsaniye Belediyesi 2019 Yılı Bütçe Gelir Cetveline bakıldığında;
1-) Vergi Gelirleri için 730.500,00 TL Bütçe ile Tahmin edilen ödenek konmuştur. 2018 yılından 2019 yılına 198.096,52 TL tahakkuk devri yapılmış ve yıl içerisinde de 359.825,99 TL tahakkuk yapılarak 557.922,51 TL tahakkuk toplamı oluşmuştur. Vergi Gelirleri için 565.720,09 TL tahsilât yapılmıştır.
2-) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 1.838.500,00 TL Bütçe ile Tahmin edilen ödenek konmuştur. 2018 yılından 2019 yılına 345.269,83 TL tahakkuk devri yapılmış ve yıl içerisinde de 154.879,88 TL tahakkuk yapılarak 500.149,71 TL tahakkuk toplamı oluşmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 1.167.531,64 TL tahsilât yapılmıştır.
3-) Alınan Bağış ve Yardımlar için 766.000,00 TL Bütçe ile Tahmin edilen ödenek konmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar için tahsilât yapılmamıştır.
4-) Diğer Gelirler için 4.825.000,00 TL Bütçe ile Tahmin edilen ödenek konmuştur. 2018 yılından 2019 yılına 39.353,06 TL tahakkuk devri yapılmış ve yıl içerisinde de 56.890,94 TL tahakkuk yapılarak 96.244,00 TL tahakkuk toplamı oluşmuştur. Diğer Gelirler için 4.182.868,49 TL tahsilât yapılmıştır.
5-) Sermaye Gelirleri için 340.000,00 TL Bütçe ile Tahmin edilen ödenek konmuştur. Yıl içerisinde 42.986,07 TL tahakkuk yapılmıştır. Sermaye Gelirleri için 200.561,40 TL tahsilât yapılmıştır.
2019 yılında 8.500.000,00 TL Bütçe ile Tahmin edilen ödenek konmuştur. 2018 yılından 2019 yılına 625.705,48 TL tahakkuk devri yapılmış ve yıl içerisinde de 571.596,81 TL tahakkuk yapılarak 1.197.302,29 TL tahakkuk toplamı oluşmuştur. 2019 yılında 6.116.681,62 TL tahsilât yapılmıştır.
C.TAŞINIR MAL KESİN HESABI
1-) 150 HESAPLAR:
a) 150.01 Kırtasiye Malzemeleri Grubu için 2018 yılından devreden toplam tutar 3.822,02 TL, yıl içerisinde giren tutar 0 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 3.822,02 TL, toplam net tutar olan 0 TL 2020 yılına devredilmiştir.
b) 150.04 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu için 2018 yılından devreden toplam tutar 0,00 TL, yıl içerisinde giren tutar 22.797,87 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 22.797,87 TL, toplam net tutar olan 0,00 TL’dir. 2020 yılına bakiye olmadığından devredilmemiştir.
b) 150.14 Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu için 2018 yılından devreden toplam tutar 5.330,00 TL, yıl içerisinde giren tutar 5321,80 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 10.651,80 TL, toplam net tutar olan 0,00 TL’dir. 2020 yılına bakiye olmadığından devredilmemiştir.
c) 150.99 Diğer Tüketim Amaçlı Malzeme Grubu için 2018 yılından devreden toplam tutar 14.032,42 TL, yıl içerisinde giren tutar 28.119,67 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 42.152,09 TL, toplam net tutar olan 0,00 TL’dir. 2020 yılına bakiye olmadığından devredilmemiştir.
2-) 255 HESAPLAR:
a) 255.01 Grubu için 2018 yılından devreden toplam tutar 2098,00 TL, yıl içerisinde giren tutar 0,00 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0,00 TL, toplam net tutar olan 2098,00 TL 2020 yılına devredilmiştir.
b) 255.02 Grubu için 2018 yılından devreden toplam tutar 72.644,95 TL, yıl içerisinde giren tutar 15.499,30 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0,00 TL, toplam net tutar olan 88.144,25 TL 2020 yılına devredilmiştir.
c) 255.03 Grubu için 2018 yılından devreden toplam tutar 41.538,68 TL, yıl içerisinde giren tutar 10.969,10 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0 TL, toplam net tutar olan 52.507,78 TL 2020 yılına devredilmiştir.
d) 255.04.Gurubu için 2018 yılından devreden toplam tutar 0 TL, yıl içerisinde giren tutar 5.135,10 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0 TL, toplam net tutar olan 5.135,10 TL 2020 yılına devredilmiştir.
e) 255.08.Gurubu için 2018 yılından devreden toplam tutar 9.575,00 TL, yıl içerisinde giren tutar 0 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0 TL, toplam net tutar olan 9.575,00 TL 2020 yılına devredilmiştir.
f) 255.10.Gurubu için 2018 yılından devreden toplam tutar 10.716,79 TL, yıl içerisinde giren tutar 35.164,00 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0 TL, toplam net tutar olan 45.880,79 TL 2020 yılına devredilmiştir.
g) 255.12.Gurubu için 2018 yılından devreden toplam tutar 3.208,70 TL, yıl içerisinde giren tutar 0 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0 TL, toplam net tutar olan 3.208,70 TL 2020 yılına devredilmiştir.
3-) 254 HESAPLAR:
a) 254.01 Karayolu Taşıtları Grubu için 20178yılından devreden toplam tutar 1.327.751,46 TL, yıl içerisinde giren tutar 971.501,83 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0 TL, toplam net tutar olan 2.299.253,29 TL 2020 yılına devredilmiştir.
4-) 253 HESAPLAR:
a) 253.02 Grubu için 2018 yılından devreden toplam tutar 88.541,89 TL, yıl içerisinde giren tutar 1.947,00 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0,00 TL, toplam net tutar olan 90.488,89 TL 2020 yılına devredilmiştir.
b) 253.03 Grubu için 201 yılından devreden toplam tutar 6.800,00 TL, yıl içerisinde giren tutar 0 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0 TL, toplam net tutar olan 6.800,00 TL 2020 yılına devredilmiştir.
41. ENCÜMEN ÜYE SEÇİMİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Encümen üyeliği seçimi için meclis üyeleri arasında gizli oylama açık tasnif usulü ile yapılan oylamada; Veli KAPLAN 8 oy ve Hakan ÇAKIR 7 oy alarak Belediye Encümeni üyeliğine seçilmişlerdir.
42. İHTİSAS KOMİSYONLARI (PLAN, BÜTÇE VE İMAR) SEÇİMİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
İhtisas Komisyonlarına (Plan, Bütçe ve İmar) üye seçimi için Belediye meclis üyeleri arasında gizli oylama açık tasnif usulü ile yapılan oylamada; Ünal KARAKAYA 8 oy, Aydoğan BATMAZ 8 oy ve Bayram ÇOTAK 5 oy alarak İhtisas Komisyonlarına (Plan, Bütçe ve İmar) komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir
43. 67 ADA 18 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ (PANCAR KOOP.)
Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait ( 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları hakkında kanun hükmünde ) olduğundan imar plan tadilatının kurum görüşü sorulduktan sonra tekrar görüşülmesi için imar komisyonuna gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
44. BELEDİYEMİZE AİT OLAN TAŞINMAZLARDA SONDAJ YAPILMASI İÇİN ELEKTRİK ABONELİĞİ İÇİN YETKİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlarda tarımsal sulama yapmak için sondaj açılmasına ve açılacak sondajlara elektrik abonesi olunması için ihale, dosya, abonelik vb. gerekli iş ve işlemlerini yapmaya Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
45. SU ABONE ÜCRETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
İlçemizde bahçe için su abonesi olacaklar için Abone ücreti; 1.000,00 TL ve suyun tonu 5,00 TL olmasına ve İnşaat için su abonesi olacaklar için Abone ücreti; 500,00 TL ve suyun tonu TL 2,25 olmasına oy birliği ile karar verildi.
46. İNŞAATLAR NEDENİYLE ÇEVREYE VERİLEN ZARARIN YAPI SAHİBİNDEN KARŞILANMASININ GÖRÜŞÜLMESİ
İlçemizde inşaat yaptıracak vatandaşlarımızın 3194 Sayılı İmar kanunu hükümlerine göre Belediye tarafından tasdiklenmiş projesine ve tüm ölçülerine uygun yaptıracağına, kanalizasyon ve içme suyu bağlantılar yapıldıktan sonra yol ve kaldırımların tamiratını yapmayı herhangi bir resmi işlemde oluşabilecek olumsuzluklarda ve bina inşaat işleminde 3194 sayılı İmar kanunu ve yönetmeliklerine aykırı imalat olduğu takdirde gerekirse yıkım dâhil her türlü mali cezayı yapı sahibinden karşılanmasına ve kazı yapılacağı zaman belediyemizden izin alarak kazı yapılmasına ve kazı yapılan yolun düzeltilmesine, izin alınmadığında ve yol düzeltilmediğinde 2.500,00 TL ceza kesilmesine oy birliği ile karar verildi.

47. HOPARLÖRDEN YAPILAN İLAN ÜCRETİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemiz hoparlör sisteminden satış ilanı yapılacaksa ayrıntıya girmeden ilan yapılmasına ve yapılan ilan bedelinin 20,00 TL olmasına oy birliği ile karar verildi.
48. CUMHURİYET MAHALLESİ 43 ADA 25 PARSELE KAT KARŞILIĞI (DAİRE VEYA DÜKKÂN) İHALE YAPILMASI İÇİN BELEDİYE ENCÜMENİNE VE BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet ( Şahinler ) Mahallesi 2827 ABA pafta 43 Ada 25 Parsel numaralı taşınmaza kat karşılığı yapımı için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden taşınmaz ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmaya İhsaniye Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

49. AKÖREN MAHALLESİ BELEDİYE HİZMET BİNASI KARŞISINDAKİ TAŞINMAZIN İMAR PLAN TADİLATININ GÖRÜŞÜLMESİ
Mülkiyeti Belediyemize ait Akören Mahallesi Köy içi Mevkii 2409 ve 2410 parsel nolu taşınmazların imar plan tadilatı yapılması için imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
50. 2020 YILINDA GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI İÇİN VİZE ALINMASININ GÖRÜŞÜLMESİ
2020 Mali takvim tam yılı üzerinden. Belediyemiz bünyesinde geçici işçi olarak çalıştırılmak üzere 22.02.2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, Yürürlüğü Kanunlar, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. Maddesinin 1.Fıkrası değiştirilmiş olup, Belediyeler Mahalli ve İdare Birliklerinde kullanılacak, geçici işçi pozisyonları bu Kurum ve Kuruluşlar için Norm Kadro Standartlarında Belirlenen, Memur Norm Kadro standardı toplamının %20’sini geçmemek üzere değiştirildiği, buna göre Belediyemiz Norm Kadroda D-3 Grubuna girmekte Belediyemizin Kadrosunda 38 adet Memur Kadrosu mevcuttur.
7X12=84 ADAM / Ay Tam Yılı üzerinde Geçici işçi vizesi verilmesi, her adamın da, Mali Yılda 6 Aydan az olmamak üzere (5 Ay 29 Gün) çalıştırılmak üzere, 84 ADAM /Ay Geçici işçi vizesi verilmesi ve Belirli Süreli İşçi Vizesi Cetvelinde gösterildiği şekliyle, 2020 yılında Geçici İşçi çalıştırılması için Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e gerekli iş ve işlemlerin takibi için yetki verilmesine oy birliği karar verildi.
51. İHSANİYE İHSANÖREN TAŞIMACILIK GIDA TURİZM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNE NAKDİ PARA AKTARIMININ GÖRÜŞÜLMESİ
İhsaniye İhsan Ören Taşımacılık Gıda Tur. Mad. San ve Tic. Ltd. Şti’ ye, Belediyenin şirketi oluşu, kamu yararı, sosyal gereklilik ve şirketin faaliyetinin devamı için gerekli olan 800.000,00 TL (sekizyüzbinlira)’ nin iki yıl içerisinde Belediyemizin mali durumuna göre aktarılmasına ve Sermaye artırımı yapılarak şirketin desteklenmesine oy birliği ile kabul edilmiştir.

52. Serhat DEMİRDÖĞEN’ in 16.03.2020 Tarihli Dilekçesinin Görüşülmesi
Dilekçe sahibi meclis üyesi Serhat DEMİRDÖĞEN Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 7. Maddesinin A bendine istinaden toplantı odasından çıkmıştır. Serhat DEMİRDÖĞEN’ in dilekçesinin görüşülmesine geçildi. İlçemiz Şahinler Mahallesi Siteler Caddesi 91 Ada 114 parsel numaralı taşınmaz mevcut uygulama imar planında Bitişik Nizam 4 katlı yapılaşmada bulunan batı kısımda bulunan 5m yaya yolundan çekme mesafesinin kaldırılması ile ilgili imar plan tadilat talebinin imar komisyonuna havale edilmesine, Şehir plancısından konuyla ilgili görüş alınmasına ve bir sonraki meclis toplantısında tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

53. Halil DEDE’ nin 10.03.2020 Tarihli Dilekçesinin Görüşülmesi
Halil DEDE’ nin dilekçesinin görüşülmesine geçildi. İlçemiz Akören Mahallesi Köycivarı mevkii 2196 parsel numaralı taşınmaz mevcut uygulama imar planında Ayrık Nizam 2 katlı yapılaşmada ve tarlanın ortasında bulunan 7 m imar yolunun kaldırılması ile ilgili imar plan tadilat talebinin imar komisyonuna havale edilmesine, Şehir plancısından konuyla ilgili görüş alınmasına ve bir sonraki meclis toplantısında tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

54. Ramazan GÜLER’ in 19.06.2020 Tarihli Dilekçesinin Görüşülmesi
Ramazan GÜLER’ in dilekçesinin görüşülmesine geçildi. İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Çarşı mevkii 13 Ada 11 parsel numaralı taşınmaz mevcut uygulama imar planında Bitişik Nizam 3 katlı yapılaşmanın Bitişik nizam 4 katlı yapılaşma olarak imar plan tadilat talebinin imar komisyonuna havale edilmesine, Şehir plancısından konuyla ilgili görüş alınmasına ve bir sonraki meclis toplantısında tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

55. 66 Ada 27 Parsel Numaralı Taşınmazın İmar Komisyonundan Gelen Raporun Görüşülmesi
Dilekçe sahibi meclis üyesi Aydoğan BATMAZ Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 7. Maddesinin A bendine istinaden toplantı odasından çıkmıştır. Dilekçe sahibinin İlçemiz Şahinler Mahallesi 66 Ada 27 le Eğitim tesis alanı olarak ilave imar plan yapılması ve 66 Ada 35 parsel numaralı taşınmazın konut alanına çevrilmesi ile ilgili talebi, Milli Emlak Şefliği’ nin 29.06.2020 tarih ve E. 8296 sayılı ‘‘ Bahse konu taşınmaz okul yapımına uygun olmadığının tespit edildiği ve İhsaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün ilgi yazısı ile bildirilmiş olup buna göre taşınmaz üzerinde eğitim tesis alanı ( ilköğretim alanı ) amaçlı imar planı tadilatı yapılması kurumumuzca uygun görülmemiştir ’’ yazısı gereği talep edilen imar plan tadilatı oy birliği ile reddedilmiştir.

56. Şahinler Mahallesi 97 Ada 2 Parsel Numaralı Taşınmazın İmar Tadilatının Görüşülmesi
İlçemiz Şahinler Mahallesi Toyboğan mevkii 97 ada 2 parsel numaralı taşınmaz mevcut uygulama imar planında terminal alanının Belediyemize kiralık olan yaklaşık 4.000 m2 lik alanda konut altı ticaret yapılması ile ilgili imar plan tadilatın imar komisyonuna havale edilmesine, Şehir plancısından konuyla ilgili görüş alınmasına ve bir sonraki meclis toplantısında tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

57. Belediyemize Araç Alınması için Belediye Başkanına Yetki Verilmesinin Görüşülmesi
Belediyemize yeni araç ve hibe araç alımı (kamyon, hizmet otosu, iş makinası, özel amaçlı taşıt vb.) için gerekli iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

58. AKÖREN MAHALLESİ 2591 VE 2592 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARIN İMAR PLAN TADİLATININ GÖRÜŞÜLMESİ
İlçemiz Akören Mahallesi Köy içi Mevkii 2591 ve 2592 parsel numaralı taşınmazlar ile ilgili imar plan tadilatın imar komisyonuna havale edilmesine, Şehir plancısından konuyla ilgili görüş alınmasına ve bir sonraki meclis toplantısında tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
59. HAYVAN BARINAĞI YAPILMASI İÇİN YETKİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN söz alarak “Toplantıya geçilmeden önce Mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz Akören ( Yenikent ) Mahallesi Çal Mevkiinde bulunan 3,24 Pafta 102 Ada 1 ve 2 Parsel numaralı taşınmazın geçici hayvan barınağı kurulması amaçlı tahsisinin görüşülme konusunun Temmuz Ayı meclis toplantısında görüşülmesini oylarınıza sunuyorum” dedi.
Konunun görüşülmesine oy birliği ile karar verildi ve toplantıya başlanıldı.
Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Akören (Yenikent ) Mahallesi Çal Mevkiinde bulunan 3,24 Pafta 102 Ada 1 ve 2 Parsel numaralı taşınmaza Geçici Hayvan barınağı kurulması amaçlı tevhit ( birleştirme ) edilmesine tevhit edildikten sonra oluşan yeni parselin Geçici Hayvan barınağı kurulması amaçlı tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi.

60. GELECEK OTURUMUN GÜN YER VE ZAMANININ GÖRÜŞÜLMESİ
Belediye Meclis Başkanı Tunay TÜRKMEN, bir sonraki toplantının 07 Ağustos 2020 Cuma günü saat 14:00’ da başkanlık makamında yapılmasını oylarınıza sunuyorum” dedi. Toplantının belirtilen tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Tunay TÜRKMEN Veli KAPLAN Aydoğan BATMAZ Ünal KARAKAYA Hakan ÇAKIR Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye Üye Üye
Davut GENÇ Lütfi Kerim YILMAZER Serhat DEMİRDÖĞEN Süleyman ÇALIŞ Bayram ÇOTAK
Üye Üye Üye Üye Üye

10 Temmuz 2020

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Facebook'ta Biz

 • Arşivler

 • Temmuz 2021
  P S Ç P C C P
  « Haz    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031