(0272) 2715010fax: (0272) 2715207

Hoşgeldiniz. Bugün

2021 Nisan Ayı Meclis Kararları

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2021 Nisan Ayı Meclis Kararları

2021-4-nisan-ayi-meclis-kararlari-41-55

İHSANİYE BELEDİYE MECLİSİ
TOPLANTI TUTANAĞI

DÖNEM : 01 Ocak-31 Aralık 2021 Tarih/Gün:02/04/2021/Cuma
TOPLANTI : 04 Saat : 14.00
BİRLEŞİM : 01
KARAR :41-
Toplantının Özü : Nisan Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı
Katılmayan Üyeler :
Mevcut Üye Sayısı :
Üyeler : Veli KAPLAN, Ünal KARAKAYA, Mevlüt DEDE, Hakan ÇAKIR, Davut GENÇ, Serhat DEMİRDÖĞEN, Lütfi Kerim YILMAZER, Süleyman ÇALIŞ, Bayram ÇOTAK
Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden Başkanlık Makamının 30/03/2021 tarih ve E.349 sayılı yazılı çağrısı ile Tunay TÜRKMEN başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla 02/04/2021 Cuma günü saat 14.00’da 4. Toplantının 01. Birleşimi (Nisan Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı) için toplandı.
Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN toplantıya geçmeden önce, Gündeme alınması sehven unutulan Meclis Başkan Vekili Üye Seçimin Gündem dışı görüşülmesini talep etti. Belediye Başkanının teklif ettiği konunun gündem dışı olarak görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN toplantıya geçmeden önce, Akören Mahallemizde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait 101 Ada ve 128 Ada numaralı taşınmazlardan arsa oluşturulmasının görüşülmesini talep etti. Belediye Başkanının teklif ettiği konunun gündem dışı olarak görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN toplantıya geçmeden önce, Mülkiyeti Belediyemize Ait Frig Vadileri Çaltepe Sosyal Tesislerinde belediyemize ait olan bölümün kiralanmasının görüşülmesini talep etti. Belediye Başkanının teklif ettiği konunun gündem dışı olarak görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.
41. AÇILIŞ VE YOKLAMA, 2021 MART AY’I OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAKLARININ OKUNMASI
Açılış ve yoklama yapıldı. Bütün üyelerin toplantıya katıldığı tespit edilerek, bir önceki toplantı tutanağı okundu.
42. 2020 MALİ YILI FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Meclis Başkanı Veli KAPLAN Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ in yerine geçti ve Faaliyet raporu görüşüleceğinden Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN toplantı odasından çıktı. 01 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında belediyenin yaptığı ve yapmayı planladığı konuları okuyarak faaliyet raporunun oylanmasına geçildi ve faaliyet raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.
43. 2020 MALİ YILI DENETİM KOMİSYON RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemizin 2020 Yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemleri hakkında Denetim Komisyonunun düzenlediği raporu, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereğince okunmak suretiyle Meclisin bilgilerine sunuldu.
BÜTÇE GELİRİ KESİN HESAP CETVELİ
GELİRİN KODU AÇIKLAMA BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN 2020 YILI NET TAHSİLATI
01 Vergi Gelirleri 753.400,00 619.452,58
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.804.700,00 1.539.418,48
04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 1.252.240,00 896.973,28
05 Diğer Gelirler 3.915.165,00 3.853.380,80
06 Sermaye Gelirleri 316.00,00 1.056.100,00
GENEL TOPLAM 8.041.505,00 7.965,325,14
BÜTÇE GİDERİ KESİN HESAP CETVELİ
KURUMSAL SINIF FONKSİYONEL SINIF AÇIKLAMA BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ
46.03.15.18 01 Genel Kamu Hizmetleri 961.970,00
586.525,43
46.03.15.30 03 Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri 16.500,00 13.647,15
46.03.15.30 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 230.000,00 78.086,39
46.03.15.30 06 İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri 4.298,725,00 3.477.675,01
46.03.15.30 08 Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri 315.000,00 107.186,40
46.03.15.30 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 10.000,00 0
46.03.15.31 01 Genel Kamu Hizmetleri 2.209.310,00 992.311,22
GENEL TOPLAM 8.041.505,00 5.255.431,60

44. ENCÜMEN ÜYE SEÇİMİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Encümen üyeliği seçimi için meclis üyeleri arasında gizli oylama açık tasnif usulü ile yapılan oylamada; Veli KAPLAN 6 oy ve Hakan ÇAKIR 6 oy alarak Belediye Encümeni üyeliğine seçilmişlerdir.
45. KÂTİP ÜYE SEÇİMİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Meclis Kâtip Üyeliği için meclis üyeleri arasında gizli oylama açık tasnif usulü ile yapılan oylamada; Süleyman ÇALIŞ 5 oy ve Bayram ÇOTAK 7 oy alarak asil kâtip üye, Lütfi Kerim YILMAZER 3 oy ve Ünal KARAKAYA 3 oy alarak yedek kâtip üye seçilmişlerdir.

46. İHTİSAS KOMİSYONU (PLAN, BÜTÇE, İMAR) SEÇİMİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
İhtisas Komisyonlarına (Plan, Bütçe ve İmar) üye seçimi için Belediye meclis üyeleri arasında gizli oylama açık tasnif usulü ile yapılan oylamada; Ünal KARAKAYA 7 oy, Serhat DEMİRDÖĞEN 4 oy ve Mevlüt DEDE 5 oy alarak İhtisas Komisyonlarına (Plan, Bütçe ve İmar) komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir.
47. AKÖREN’DE BULUNAN KUYULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
İlçemizde bulunan Mülkiyeti belediyemize ait su kuyularının içme suyuna uygun olmadığından kuyular ile ilgili tarımda tahsis, kiralama vs. gibi işlem yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
48. İLÇEMİZDE İÇME SUYU ARAMA ÇALIŞMASI YAPILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ
İlçemizin içme suyunun yetersiz kaldığı düşünüldüğünden kuyu açmak üzere Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
49. İLLER BANKASINDAN İÇME SUYU İÇİN KREDİ KULLANILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ

Akören Mahallesi İçmsuyu Kesin Projesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 95.000,00-(doksanbeşbin)- TL 3 yıl vadeli (36 ay) çekilmesine, Kredi çekimi için gerekli iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ in yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
50. İLLER BANKASINDAN KANALİZASYON İÇİN KREDİ KULLANILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ
Kanalizasyon Proje İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 90.000,00-(doksanbin)- TL 3 yıl vadeli (36 ay) çekilmesine, Kredi çekimi için gerekli iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ in yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
51. YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASINDA BULUNAN DÜKKÂNLARIN SATIŞININ VEYA KİRALANMASININ GÖRÜŞÜLMESİ
Mülkiyeti belediyemize ait 39 Ada 1 parselde bulunan Belediye Hizmet binasında bulunan dükkan ve diğer katlarda bulunan kısımların satışı veya kiralanması için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
52. MECLİS BAŞKAN VEKİLİNİN SEÇİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediye Meclis Başkan Vekili için meclis üyeleri arasında gizli oylama açık tasnif usulü ile yapılan oylamada; Veli KAPLAN 7 oy alarak 1. Meclis Başkan Vekili ve Hakan ÇAKIR 5 oy alarak 2. Meclis Başkan Vekili seçilmişlerdir.
53. AKÖREN MAHALLESİ ÇAL MEVKİİ J24C PAFTA 101 ADA 5,6,7,8 PARSEL VE 128 ADA 1 SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ
Mülkiyeti Belediyemize ait Akören Mahallesi Çal Mevkii J24c pafta 101 Ada 5,6,7,8 Parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesi, tevhit sonrası ifraz işlemi yapılmasına, Akören Mahallesi Çal Mevkii J24c24c4c pafta 128 Ada 1 Parsel numaralı taşınmazın ifraz edilmesine, ifraz işlemi sonrası oluşan parsellerin oluşan parsellerin ihale yolu ile satılmasına, konu ile ilgili işlem yapmak üzere Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
54. FRİG VADİLERİ ÇALTEPE SOSYAL TESİSLERİNDE BELEDİYEMİZE AİT AYRI BÖLÜMDE YER KİRALANMASININ GÖRÜŞÜLMESİ
Orman İl Müdürlüğünden kiralanan Frig Vadileri Çaltepe Sosyal Tesislerinin dışında kalan bölümün 10 yıllığına kiralanması Belediye meclisimizce görüşülmüş olup Belediyemize gelir getirmesi amacıyla 10 yıllığına kiralanması oy birliği ile kabul edilmiştir.
55. GELECEK OTURUMUN GÜN YER VE ZAMANININ GÖRÜŞÜLMESİ
Belediye Meclis Başkanı Tunay TÜRKMEN, bir sonraki toplantının 07 Mayıs 2021 Cuma günü saat 14:00’ da başkanlık makamında yapılmasını oylarınıza sunuyorum” dedi. Toplantının belirtilen tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

09 Nisan 2021

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Facebook'ta Biz

 • Arşivler

 • Haziran 2021
  P S Ç P C C P
  « May    
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930