(0272) 2715010fax: (0272) 2715207

Hoşgeldiniz. Bugün

2021 Ocak Ayı Meclis Kararları

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2021 Ocak Ayı Meclis Kararları

2021-1-ocak-ayi-meclis-kararlari1-16

T.C.
İHSANİYE BELEDİYE MECLİSİ
TOPLANTI TUTANAĞI

DÖNEM : 01 Ocak-31 Aralık 2021 Tarih/Gün:08/01/2021/Cuma
TOPLANTI : 01 Saat : 14.00
BİRLEŞİM : 01
KARAR :1-
Toplantının Özü : Ocak Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı
Katılmayan Üyeler :
Mevcut Üye Sayısı :
Üyeler : Veli KAPLAN, Ünal KARAKAYA, Aydoğan BATMAZ, Hakan ÇAKIR, Davut GENÇ, Serhat DEMİRDÖĞEN, Lütfi Kerim YILMAZER, Süleyman ÇALIŞ, Bayram ÇOTAK
Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden Başkanlık Makamının 05/01/2021 tarih ve E.6 sayılı yazılı çağrısı ile Tunay TÜRKMEN başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla 08/01/2021 Cuma günü saat 14.00’da 1. Toplantının 01. Birleşimi (Ocak Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı) için toplandı.
1. AÇILIŞ VE YOKLAMA, 2020 ARALIK AY’I OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAKLARININ OKUNMASI
Açılış ve yoklama yapıldı. Aydoğan BATMAZ’ ın yurt dışında olması nedeniyle katılmamış ve Ünal KARAKAYA Covid-19 nedeniyle karantinada olduğundan dolayı katılmamış diğer üyelerin toplantıya katıldığı tespit edilerek, bir önceki toplantı tutanağı okundu.

2. EYÜP ZORA’ NIN 12.11.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçe Sahibi, Zafer Mahallesi 58 Ada 52 Parsel numaralı taşınmaz 07.10.2011 tarih ve 10 sayılı meclis kararı ile imar plan tadilatı yapılarak küçük sanayi sitesi ve otopark olarak tadilat edildiğini ve herhangi bir uygulama yapılmadığından küçük sanayi sitesi ve otoparkın kaldırılarak tadilat yapılmasını talep etmiştir.
Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmiş olup, talep edilen imar plan tadilatının ilçe imar plan bütünlüğü bozulmaması için 2021 yılında yapılması planlanan imar plan revizyon çalışmasında değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
3. BEYTULLAH ÇETİN’İN 06.10.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçi Sahibi Cumhuriyet Mahallesi Bağlar Sokak 6 Ada da bulunan taşınmazının yeşil alan vasfından çıkarılarak imara açılması talep etmektedir.
Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmiş olup, talep edilen imar plan tadilatının ilçe imar plan bütünlüğü bozulmaması için 2021 yılında yapılması planlanan imar plan revizyon çalışmasında değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
4. MUSTAFA KARPUZ’ UN 30.10.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçi Sahibi Şahinler Mahallesi 57 Ada 14 Parselde bulunan taşınmazının ortasından geçen yolun kaldırılması veya komşu parsele kaydırılmasını talep etmektedir.
Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonundan gelen rapor okundu ‘‘İhsaniye ilçesi uygulama imar planının J-24-C-24-A-3-D ve J-24-C-24-A-4-C Paftasında yer alan ilçemiz Şahinler (Hürriyet ) Mahallesi 57 Ada 14 parselde bulunan 10m imar yolunun kaldırılması veya kaydırılması ile ilgili DSİ kanalı üzerinde gösterilen köprü, kanal boyunca DSİ tarafından yapılan minimum 1,50m yüksekliğindeki duvar nedeni ile yapılmamıştır. Dolayısıyla kanalın kuzeyi ve güneyi arasındaki bağlantıyı sağlayan 57 ada 14 parsel üzerindeki 10m imar yolun devamındaki köprü mevcut hâlihazırda bulunmamaktadır. Hâlihazırdaki durumu nedeni ile 10m taşıt yolunun uygulaması mümkün olmadığından mülkiyet hakkı mağduriyetinin giderilmesi amaçlı imar 57 ada 14 parsel numaralı taşınmazın ortasından geçen 10m taşıt yolunun kaldırılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.’’ (Hürriyet ) Mahallesi 57 Ada 14 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilat paftaları incelenmiş ve UİP: 03714415 plan işlem numaralı tadilat 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre imar plan tadilatının onanarak askıya çıkarılmasına ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

5. MUHAMMET MERCAN’ IN 15.12.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçi sahibi Şahinler Mahallesi Çal Mevkii 53 Ada 10 Parselde bulunan taşınmazının İmar planında 4 katlı konut alanı bulunduğunu ve zemin kat daire 5 katlı konut alanı olarak imar tadilatı talep etmektedir.
Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

6. MELİKE UYSAL’IN 10.12.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçi sahibi Hürriyet Mahallesi 75 Ada 111 Parselde bulunan taşınmazının İmar planında ayrık nizam 3 katlı yapılaşma bulunduğunu ve Bitişik nizam 83,78 m2’lik bodrum, 164,59 m2 Zemin kat ve 164,59 m2 birinci kat olmak üzere toplam 412,91 m2’lik (eksik kat) inşaat yapmak için imar tadilatı talep etmektedir.
Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

7. ATAKAN ARDİNÇ’İN 15.12.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçi sahibi Akören Mahallesi Çal Mevkii 2919 Parselde bulunan taşınmazında İmar planında Belediye Hizmet Alanı ve park bulunduğunu ve park ve Belediye hizmet alanının kaldırılmasını talep etmektedir.
Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8. AYHAN ARDİNÇ’İN 11.12.2020 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Dilekçi sahibi Cumhuriyet Mahallesi 28 Ada 38 Parselde bulunan taşınmazda belediyemiz tarafından mezarlık duvarı çekilerek kullanılan alanın 2942 sayılı kamulaştırma kanununa göre kamulaştırılmasına, gerekli işlemleri yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine gerekli ve tüm iş ve işlemleri yapılması için Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

9. MECLİSİN 2021 YILI 1 AYLIK TATİLİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine istinaden Belediye Meclisimizin 2021 Yılında 1 ay tatil yapma konusu meclisimizce görüşüldü. 2021 Haziran Ayında Meclisimizin tatil yapmasına oy birliği ile karar verildi.
10. MECLİS HUZUR HAKKININ GÖRÜŞÜLMESİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.” Gereği görüşüldü. Meclis üyelerinin huzur haklarının kanunen belirlenen belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere huzur hakkının verilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. DENETİM KOMİSYONU SEÇİMİ
Denetim komisyonu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir. Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000); kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere büyükşehir belediyelerinde (3.000), diğer belediyelerde (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, belediye meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır. Maddesi gereği Denetim Komisyonu üye seçimi için Belediye meclis üyeleri arasında gizli oylama açık tasnif usulü ile yapılan oylamada; Bayram ÇOTAK 8 oy, Süleyman ÇALIŞ 7 oy ve Lütfi Kerim YILMAZER 7 oy alarak denetim komisyonuna üye seçilmişlerdir. Yine aynı kanunda belirtilen tutar kadar ödeme yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

12. 2021 YILINDA GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI İÇİN VİZE ALINMASININ GÖRÜŞÜLMESİ
2021 Mali takvim tam yılı üzerinden, Belediyemiz bünyesinde geçici işçi olarak çalıştırılmak üzere 22.02.2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, Yürürlüğü Kanunlar, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. Maddesinin 1.Fıkrası değiştirilmiş olup, Belediyeler Mahalli ve İdare Birliklerinde kullanılacak, geçici işçi pozisyonları bu Kurum ve Kuruluşlar için Norm Kadro Standartlarında Belirlenen, Memur Norm Kadro standardı toplamının %20’sini geçmemek üzere değiştirildiği, buna göre Belediyemiz Norm Kadroda D-3 Grubuna girmekte Belediyemizin Kadrosunda 38 adet Memur Kadrosu mevcuttur.
7X12=84 ADAM / Ay Tam Yılı üzerinde Geçici işçi vizesi verilmesi, her adamın da, Mali Yılda 6 Aydan az olmamak üzere (5 Ay 29 Gün) çalıştırılmak üzere, 84 ADAM /Ay Geçici işçi vizesi verilmesi ve Belirli Süreli İşçi Vizesi Cetvelinde gösterildiği şekliyle, 2021 yılında Geçici İşçi çalıştırılması için Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e gerekli iş ve işlemlerin takibi için yetki verilmesine oy birliği karar verildi.
13. GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ İÇİN KREDİ KULLANILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ
Güneş Enerji Santrali ile ilgili kredi başvurusunda bulunmaya, 2.500.000,00 TL (ikimilyonbeşyüzbinTürklirası)’ na kadar kredi başvurusunda bulunmaya, konu ile ilgili protokol imzalamaya Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ in yetkilendirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

14. 2021 YILI İÇERİSİNDE UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİNİN VE HARÇLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
2021 YILINDA ALINACAK ÜCRET VE TARİFELER 2020 2021
1 Hoparlör İlan Ücreti 20,00 TL
2 Seyyar Satıcılardan İşgaliye Yer Ücreti 10,00 TL
3 Seyyar Satıcılardan (Balıkçılar) İşgaliye Yer Ücreti 15,00 TL
4 Kepçe Kirası (Belediye çıkışı ve dönüşü arası) Saati 150,00 TL
5 Billboard ve afiş kiralama ücreti (Belediyemiz istediği zaman ilan yapabilmek şartıyla;
Yıllık 1.000,00 TL
Aylık 300,00 TL
Haftalık 100,00 TL
6 İçme Suyu Abone ücreti 500,00 TL
7 Çok Katlı Apartmanlarda İçme Suyu Abone Ücreti 300,00 TL
8 Kanalizasyon Hizmetlerine Katılım Payı (Abone Kat Başına) 500,00 TL
9 Yol Hizmetlerine Katılım Payı (Abone Kat Başına) 500,00 TL
10 Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Proje Kontrol Onay Ücreti 100,00 TL
11 Asansör Ruhsat Harcı 350,00 TL
12 Vaziyet Planı/Bağımsız Bölüm Onay Ücreti 100,00 TL
13 Ekspertiz Dosya İnceleme Çıktı Ücreti 50,00 TL
14 İmar Plan Tadilat Onay ve Kontrol Ücret 250,00 TL
15 Kanalizasyon Açma Bedeli (Ödendikten Sonra Açılacak) 5,00 TL
16 Su Bağlantı Ücreti (İşçilik ve Kazı) 5,00 TL
17 Kanalizasyon Bağlantı Ücreti (İşçilik ve Kazı) 5,00 TL
18 Yapı Kullanma İzin Harcı (metrekare)
– Konut İçin 0,50 TL
– Ticari İçin 1,00 TL
19 İmar İle İlgi Harçlar:
– İmar Çapı Sayfa Başına 100,00 TL
20 Rayiç Bedel Ücreti 20,00 TL
21 Kamyon Hafriyat Nakliye Ücreti
– 0-10 Km 75,00 TL
– 10-20 Km 75,00 TL
22 Nikah Parası
Nikah Belediye Binasında Kıyılırsa 250,00 TL
Nikah Evde Kıyılırsa 400,00 TL
Nikah Düğün Salonunda Kıyılırsa 400,00 TL
Nikah Çaltepe Sosyal Tesiste Kıyılırsa 500,00 TL
Nikahı Kıyılan Çiftlerden biri Yabancı Uyruklu Olursa 750,00 TL
23 Düğün Salonu (Toplu Asker Eğlencelerinde ücretsiz)
Akören Düğün Salonu 200,00 TL
Yol ve Kanalizasyon harcamalarına katılma payları Belediye gelirler kanununun 89. Maddesine göre hesap edilerek tahsil edilir. İlan reklam vergisi, eğlence vergisi, tatil günleri çalışma ruhsat harcı, işyeri açma izin harcı, imar mevzuatı gereğince alınan harçlar, bina inşaat harçları, ölçü ve tartı aletleri muayene harcı, hayvan kesim ve muayene ve denetleme harcı Bakanlar Kurulu Kararına göre alınacaktır. Karar oy birliği ile kabul edilmiştir.

15. TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRETİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Abdullah Tanrıkulu’ nun 29.12.2020 tarihli yazılı başvurusunda sözleşmeli inşaat mühendisi olarak çalışma talebinin görüşülmesine geçildi. Belediyemizin inşaat mühendisi kadrosuna sözleşmeli personel istihdam edilmesi ihtiyacı bulunmaması, Belediyenin maddi gücünün yetersiz oluşu, İnşaat Mühendisi’ nin Belediye Kanunu’ nun 49. Maddesi uyarınca Belediye’ nin yıllık toplam personel giderlerinin %40’ ını aşamayacağı ve diğer hususlar dahilinde; her ne kadar sözleşmeli personelin 2020 yılı için sözleşmesi yenilenmemiş ise de; Afyonkarahisar İdare Mahkemesinin 28.10.2020 tarih 2020/139 Esas ve 2020/699 karar sayılı ilamı uyarınca ve mahkeme kararı gereğince İnşaat Mühendisi Abdullah TANRIKULU’ na, 2021 yılında 2.825,90 TL net ücret ile bir yıl sözleşmeli İnşaat Mühendisi olarak çalıştırılması oy birliği ile kabul edilmiştir.

16. GELECEK OTURUMUN GÜN YER VE ZAMANININ GÖRÜŞÜLMESİ
Belediye Meclis Başkanı Tunay TÜRKMEN, bir sonraki toplantının 05 Şubat 2020 Cuma günü saat 14:00’ da başkanlık makamında yapılmasını oylarınıza sunuyorum” dedi. Toplantının belirtilen tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Tunay TÜRKMEN Veli KAPLAN Aydoğan BATMAZ Ünal KARAKAYA Hakan ÇAKIR Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye Üye Üye

Davut GENÇ Lütfi Kerim YILMAZER Serhat DEMİRDÖĞEN Süleyman ÇALIŞ Bayram ÇOTAK
Üye Üye Üye Üye Üye

18 Ocak 2021

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Facebook'ta Biz

 • Arşivler

 • Temmuz 2021
  P S Ç P C C P
  « Haz    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031