(0272) 271 50 10fax: (0272) 271 52 07

Hoşgeldiniz. Bugün

2022/Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantı Kararları

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2022/Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantı Kararları

2022-9-agustos-ayi-olagan-meclis-kararlari-64-75

T.C.

İHSANİYE BELEDİYE MECLİSİ

TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

DÖNEM        : 01 Ocak-31 Aralık 2022                                         Tarih/Gün:05/08/2022

TOPLANTI  : 09                                                                             Saat   : 14.30

BİRLEŞİM   : 01     

KARAR        :64-                

Toplantının Özü       : Ağustos Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı

Katılmayan Üyeler   :

Mevcut Üye Sayısı    :  Hakan ÇAKIR, Süleyman ÇALIŞ,

Üyeler : Ünal KARAKAYA, Mevlüt DEDE, Hakan ÇAKIR, Ahmet DOĞAN, Davut GENÇ, Lütfi Kerim YILMAZER, Süleyman ÇALIŞ, Bayram ÇOTAK, Hüseyin KESKİN

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden Başkanlık Makamının 03/08/2022 tarih ve E.2382 sayılı yazılı çağrısı ile Tunay TÜRKMEN başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla 05/08/2022/Cuma günü saat 14.30’da 9.Toplantının 01. Birleşimi (Ağustos Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı) için toplanıldı.

Açılış ve Yoklama Yapıldı.  Bir önceki Meclis kararları dağıtıldı. Maddi hata olmadığı anlaşıldı. Meclise sunulacak başka ek konular var mı diye soruldu. Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN; ilçemizde yeni ev yapanlardan büz logar ve su borusu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ücret alınması konusunun ek gündem maddesi olarak görüşülmesini teklif etti. Konunun gündem dışı görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.  Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN; İbrahim SALMAN’ın 03.08.2022 tarihli dilekçesinin meclis toplantısında görüşülmesini teklif etti. konunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. Lehte ve Aleyhte Konuşmak isteyen olmadığı anlaşıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 1. KARAYOLLARI GÜZERGÂHINDA ZAFER MAHALLESİ AHMET ÖZYURT CADDESİ KARAYOLU VE ÇEVRESİ İLE İLGİLİ BAYINDIR VE İMAR KOMİSYON RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ.

Konu meclisimizce değerlendirilmiş olup imar komisyonundan gelen rapor okundu ‘‘ İlçe imar planı 17 metre çift şerit olarak yol güzergâhı mevcut olup karayolları yol planlarında 17 metre tek şerit belirlenmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünün 03.06.2022 tarih ve E.18336924-175.09/838653 sayılı yazısı ve eki incelenerek Yolun çift şerit olabilmesi için 40 metre genişliğinde olması gerekmekte olup mevcut yapılaşmalardan dolayı belediyemiz imkânları ile kamulaştırma yapılması mümkün olmadığından Belediyemiz uygulama imar planında bulunan 17 metre çift şeridin tek şerit olarak karayolları yol planına ve mevcut yol yapılaşma planına uygun hale getirilmesi için imar plan tadilatı yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.’’ Karayolları güzergâhında Zafer Mahallesi Ahmet Özyurt Caddesi karayolu ve çevresi ile ilgili imar plan tadilat paftaları incelenmiş ve UİP: 03564035 plan işlem numaralı tadilat 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre imar plan tadilatının onanarak askıya çıkarılmasına ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 1. ŞAHİNLER MAHALLESİ 95 ADA 24PARSEL NUMARALI İLE İLGİLİ MEHMET GENÇ ’İN DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

İlçemiz Şahinler Mahallesi 95 ada 24 parsel numaralı taşınmaz mevcut uygulama imar planında konut alanının toplu işyeri yapılması ile ilgili imar plan tadilatın imar komisyonuna havale edilmesine, Şehir plancısından konuyla ilgili görüş alınmasına ve bir sonraki meclis toplantısında tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 1. 66. CUMHURİYET MAHALLESİ 21 ADA 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN İLE İLGİLİ EMİNE KÜÇÜK’ÜN DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 21 ada 32 parsel numaralı taşınmaz mevcut uygulama imar planında okul alanının konut alanı yapılması ile ilgili imar plan tadilatın imar komisyonuna havale edilmesine, Şehir plancısından konuyla ilgili görüş alınmasına ve bir sonraki meclis toplantısında tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi

 1. ŞAHİNLER MAHALLESİ 66 ADA 9 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN İLE İLGİLİ HASAN SALMAN’IN DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

İlçemiz Şahinler Mahallesi 66 ada 9 parsel numaralı taşınmaz mevcut uygulama imar planında Park alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatın imar komisyonuna havale edilmesine, Şehir plancısından konuyla ilgili görüş alınmasına ve bir sonraki meclis toplantısında tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi

 1. İHSANİYE İLÇE GENELİNİN REVİZYON İMAR PLANI YAPILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ.

Mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin ‘‘ MADDE 25 – (1) İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı durumlar ile üst kademe plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi için bu Yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak imar planlarında revizyon yapılır.’’ maddesi gereği belediyemize imar düzenlemesi için verilen dilekçeler meclisimizce değerlendirilmiş ve Afyonkarahisar Kadastro müdürlüğünün ilçe genelinde kadastro sayısallaştırma çalışmalarına göre uygulama imar planında bulunan eksiklerinin giderilmesine yönelik olarak imar planı revizyonu yapılması, vatandaş taleplerini içeren konuların ve plan genelinde yapılan düzenlemelerin imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmesine konu ile ilgili işlem yapmak üzere Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine Lütfi Kerim Yılmazer ve Davut GENÇ ret oyuyla birlikte oy  çokluğuyla  karar verildi.

 1. 59 ADA 5 PARSELİN HİSSE KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ.

Mülkiyeti Belediyemize ait Şahinler Mahallesi 2827 pafta 59 Ada 5 Parsel numaralı taşınmaza Hisse karşılığı inşaat yapımı için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden taşınmaz ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmaya İhsaniye Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine Lütfi Kerim YILMAZER ve Davut GENÇ ret oyuyla birlikte oy çokluğuyla  karar verilmiştir.

 1. 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUN 97 MADDESİNE DAYANILARAK ÇÖP KONTEYNER ÜCRETİ İLE İLGİLİ ÜCRET TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

Madde 97 – (Değişik: 4/12/1985 – 3239/125 md.)

(Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet (…)  için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediye’ye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.)

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. Maddesine dayanılarak 2022 yılında uygulanmak üzere Çöp Konteyner Ücreti ile ilgili ücret tarifesinin belirlenmesi İhsaniye Belediyesi Meclisince kabul edilip oy birliği ile karar verildi.

 

 

ÇÖP KONTEYNER ÜCRETİ:    1 tanesi KDV dahil 4.000,00 TL(dörtbinTürkLirası) TL

 1. MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN EK ÖDENEK BAŞLIKLI 37. MADDESİNE İSTİNADEN 2022 MALİ YILI İÇİNDE EK ÖDENEK YAPILMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜLMESİ.

2022 YILI EK BÜTÇE

2021  Yılları sonlarında   Dünyada ve Ülkemizde yaşadığımız ekonomik krizden dolayı enflasyon artışları oluşmuş olup, buna bağlı olarak fiyatlar yüksek oranda artış  göstermiştir.2022 yılı performans programı ve bütçesi hazırlanırken  konulan ödeneklerin bu sebepten dolayı YIL sonuna kadar yetmeyeceği  tespit edilmiştir. Buna karşılık gelir kaynağı da mevcut olduğunda 2022yılı Ek Bütçe hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Ek ödenek Madde 37 – (1) Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir. (2) Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır. (3) Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ek Ödenek başlıklı 37. maddesi gereğince; Bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan ve Bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen Bütçenin uygulandığı yıl içinde ortaya çıkan ilave yatırım ihtiyaçları nedeniyle;

A)Gider Bütçesi:

 

Ekonomik Sınıflandırma                                                   Talep Edilen Ödenek

46.03.15.18.    Yazı İşleri Müdürlüğü,                                                  1.358.800,00 TL

46.03.15.31     Mali Hizmetler Müdürlüğü                                             854.500,00 TL

46.03.15.30     Fen İşleri Müdürlüğü                                                    757.010,00TL                                                                                                  TOPLAM: 2.970.310,00 TL

Ekonomik Sınıflandırma                                                  Talep Edilen Ödenek

 1. Personel Giderleri                      432.660,00 TL

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri                 67.650,00 TL

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                   1.470.000,00 TL

05.Sermaye Giderleri                                                                      1.000.000,00 TL

TOPLAM: 2.970.310,00 TL

ihtiyaç duyulduğu;

B)Gelir Bütçesi:

 Finansman kaynak                                                                         Talep Edilen Gelir

05.02.02.51 Merkezi İdare Vergilerinden Alınan Paylar:         2.970.310,00 TL

Gelirden karşılanmasının düşünüldüğü;

İhsaniye Belediyesi Bütçesinin uygulandığı yıl içinde ortaya çıkan ilave yatırım ihtiyaçları nedeniyle Ek ödenek ihtiyacı olduğundan, Ek Bütçe hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 5393 sayılı kanunun “Belediye Bütçesi” başlıklı 61. Maddesi, “Meclisin Görevleri” başlıklı 18. maddesinin (b) bendine ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Ek Ödenek” başlıklı 37.Maddesine istinaden,  EK BÜTÇE oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesine göre 2022 Mali Yılı için Ek Ödenek yapılması ile ilgili Belediye Meclisimizin 05/08/2022 tarihli Ağustos Ayı Toplantısının katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

 1. SERMAYE ARTIŞININ UZATILMASI GÖRÜŞÜLMESİ.

İhsaniye İhsan Ören Taşımacılık Gıda Tur. Mad. San ve Tic. Ltd. Şti’ ye, Belediyenin şirke oluşu, kamu yararı, sosyal gereklilik ve şirketin faaliyetinin devamı için gerekli olan (03.07.2020 tarih ve 51 sayılı Meclis kararında belirtilen 800.000,00 TL’nin öngörülen zamanda bitmemesine istinaden ) 800.000,00 TL – 480.297,45 TL = 319.705,55 TL’nin Belediyemizin mali durumuna göre süre uzatılmasında bir sakınca olmadığından sermaye artırımı yapılarak şirketin desteklenmesi kabul edilmiş ve oy birliği karar verilmiştir.

 

 1. SU KANALİZASYON ÜCRETİ ALINMASININ GÖRÜŞÜLMESİ

Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN; ilçemizde yeni ev yapanlardan büz logar ve u borusu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ücret alınması konusunun ek gündem maddesi olarak görüşülmesini teklif etti. Konunun gündem dışı görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Yeni ev yapan vatandaşlardan ihtiyaçların karşılanması için Yol yapılması için bugünkü maliyetlere göre m2si 110,00 TL (Lütfi Kerim YILMAZER ret oyuyla birlikte) oy çokluğu ile kabul edilmesine,

Su ve kanalizasyon açılması için m2si 110,00 TL alınmasına Lütfi Kerim YILMAZER ret oyuyla birlikte oy çokluğu ile karar verilmesine;

 

Şerefiye bedeli olarak m2 50,00 TL Lütfi Kerim YILMAZER ret oyuyla birlikte oy çokluğu ile karar verildi.

 1. CUMHURİYET MAHALLESİ 21 ADA 1 PARSEL NOLU TAŞINMAZ İLE İLGİLİ İBRAHİM SALMAN’IN DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 21 ada 1 parsel numaralı taşınmaz mevcut uygulama imar planında Park alanlarının kaldırılması ile ilgili imar plan tadilatın imar komisyonuna havale edilmesine, Şehir plancısından konuyla ilgili görüş alınmasına ve bir sonraki meclis toplantısında tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi

 1. GELECEK OTURUMUN GÜN YER VE ZAMANININ GÖRÜŞÜLMESİ

Belediye Meclis Başkanı Tunay TÜRKMEN, bir sonraki toplantının 02 Eylül 2022  Cuma günü saat 14.30’ da başkanlık makamında yapılmasını oylarınıza sunuyorum”  dedi. Toplantının belirtilen tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verildi

 

Tunay TÜRKMEN       Süleyman ÇALIŞ       Bayram ÇOTAK   Hakan ÇAKIR     Ahmet DOĞAN                      Belediye Başkanı               Katip  Üye                  Katip  Üye            Üye                            Üye

 

Mevlüt DEDE    Ünal KARAKAYA   Davut GENÇ  Lütfi Kerim YILMAZER     Hüseyin KESKİN

Üye                     Üye                     Üye                            Üye                                Üye

11 Ağustos 2022

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Facebook'ta Biz

 • Arşivler

 • Aralık 2022
  P S Ç P C C P
  « Kas    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031