(0272) 271 50 10fax: (0272) 271 52 07

Hoşgeldiniz. Bugün

2022/Ocak Ayı Meclis Kararları

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2022/Ocak Ayı Meclis Kararları

2022-1-ocak-ayi-meclis-kararlari-1-13

 

 

T.C.

İHSANİYE BELEDİYE MECLİSİ

TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

DÖNEM        : 01 Ocak-31 Aralık 2022                             Tarih/Gün:07/01/2022/Cuma

TOPLANTI  : 01                                                                              Saat  : 14.30

BİRLEŞİM   : 01     

KARAR        :01-                

Toplantının Özü       : Ocak Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı

Katılmayan Üyeler   :  Serhat DEMİRDÖĞEN

Mevcut Üye Sayısı    :  9

Üyeler : Ünal KARAKAYA, Mevlüt DEDE, Hakan ÇAKIR, Ahmet DOĞAN, Davut GENÇ, Serhat DEMİRDÖĞEN, Lütfi Kerim YILMAZER, Süleyman ÇALIŞ, Bayram ÇOTAK

 

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden Başkanlık Makamının 05/01/2022 tarih ve E.1575 sayılı yazılı çağrısı ile Tunay TÜRKMEN başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla 07/01/2022 Cuma günü saat 14.30’da 1. Toplantının 01. Birleşimi (Ocak Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı) için toplandı. Başkanımız Meclis üyelerimizin yeni çalışma yılını kutlayarak toplantıya başladı

Açılış ve Yoklama Yapıldı. Serhat DEMİRDÖĞEN’ in toplantıya katılmadığı tespit edilerek, bir önceki Meclis kararları dağıtıldı. Maddi hata olmadığı anlaşıldı. Meclise sunulacak başka ek konular var mı diye soruldu. Belediye Başkanımız Sayın Tunay TÜRKMEN İlçemize doğal gaz gelmesi için Aksa Doğalgaz şirketi ile görüşülmesi sonucu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu                 tarafından dağıtım    lisansı verilen Aksa Afyon Doğal Gaz Dağıtım A.Ş’ nin dağıtım bölgesine Belediyemizin de dâhil edilmesi için meclis kararı alınması gerektiğinden konunun ek gündem maddesi olarak görüşülmesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda konunun görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 1. ŞAHİNLER MAHALLESİ ÇALTEPE MEVKİİ 49 ADA 1 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZ İLE İLGİLİ BAYINDIR VE İMAR KOMİSYON RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ

Dilekçe Sahibi; Şahinler Mahallesi 49 Ada 1 Parsel numaralı taşınmazında yapılaşmanın taban alanı katsayısının tamamını kullanmak istediğini belirtmiştir. Müzekkere İmar ve Bayındır komisyonundan gelen rapor neticesinde tekrar görüşülmüş olup, gelen rapor neticesinde talebin reddedilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 1. BELEDİYEMİZDE 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 49. ÇERÇEVESİNDE 01/01/2022-31/12/2022 TARİHLERİ ARASINDA ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELE NET ÜCRET ÖDEMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi. Belediye Başkanı konunun Belediyemizde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. fıkrası gereğince, 2022 yılında çalıştırılacak Tam Zamanlı Sözleşmeli Personellere aylık ödenecek ücretlerin belirlenmesi olduğunu bildirdi.

Belediye Başkanı; “5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. Fıkrası “…Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitmen ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir.” hükmü gereğince Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılacak 1 adet Mühendisin 2022 mali yılında aylık ödenecek ücretin meclisimizce belirlenmesi gerekmektedir.” dedi.

Belediye Başkanı konu ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz Alan olmadı. Yapılan görüşmelerden sonra; Belediyemizde 2022 mali yılında çalıştırılacak 1 adet Durumu 2. maddesinin görüşülmesine geçildi. Belediye Başkanı onun Belediyede, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. Belediye Başkanı; “5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. Belediye ve bağlı, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, stajyer ve danışmanlık avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, tabip uzman, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıl sözleşme ile birlikte. Kadro personel eliyle yürütülen hizmetlere ve ilgili boş kadrolara da atama yapılamaz. Bu fıkra Tam Zamanlı Sözleşmeli Personele aylık verilecek ücretin 2022 yılında 4.253,40 TL net ücret ödenmesi olarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 4.253,40 TL net ücret ödenmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 1. 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 20. MADDESİ GEREĞİNCE; 2022 YILINDA BELEDİYE MECLİSİNİN TATİL EDİLECEK AYI VE DİĞER TOPLANTI GÜNLERİNİN BELİRLENMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine istinaden Belediye Meclisimizin 2021 Yılında 1 ay tatil yapma konusu meclisimizce görüşüldü. 2022 Temmuz Ayında Meclisimizin tatil yapmasına, Meclis Toplantı Gününün Her ayın ilk haftası Cuma günü yapılmasına ve encümen toplantılarının her hafta Perşembe günü yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 1. 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 25. MADDESİ GEREĞİNCE; GİZLİ OYLA 2022 YILI DENETİM KOMİSYONU OLUŞTURULMASININ GÖRÜŞÜLMESİ

Denetim komisyonu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir. Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000); kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere büyükşehir belediyelerinde (3.000), diğer belediyelerde (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, belediye meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır. Maddesi gereği Denetim Komisyonu üye seçimi için Belediye meclis üyeleri arasında gizli oylama açık tasnif usulü ile yapılan oylamada; Hakan ÇAKIR 9 oy, Ahmet DOĞAN 9 oy ve Süleyman ÇALIŞ 9 oy alarak denetim komisyonuna üye seçilmişlerdir.

 1. DENETİM KOMİSYONU EMRİNDE GÖREVLENDİRİLECEK UZMAN KİŞİYE VERİLECEK ÜCRETLERİNİN TESPİT EDİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Denetim komisyonu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi “Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir. Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000); kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere büyükşehir belediyelerinde (3.000), diğer belediyelerde (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, belediye meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır. Denetim Komisyonu üyelerine her gün için ödenecek huzur hakkı belediye başkanına ödenen aylık brüt ücret toplamının günlük tutarının 3/1’ini geçmemek üzere kanunda yer aldığı şekliyle hesaplanarak ödenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

 1. 2022  MALİ YILI İÇİN, 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 32. MADDESİNDE BELİRTİLEN MECLİS BAŞKAN VEKİLİ VE ÜYELERİNE, MECLİS VE KOMİSYON TOPLANTILARINA KATILDIKLARI HER GÜN İÇİN 39. MADDE UYARINCA BELEDİYE BAŞKANINA ÖDENMEKTE OLAN AYLIK BRÜT ÖDENEĞİN GÜNLÜK TUTARININ ÜÇTE BİRİ MİKTARINDA HUZUR HAKKI ÖDENMESİN GÖRÜŞÜLMESİ.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.”

Meclis Başkanı konu hakkında meclis üyelerine söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

Meclis Başkanı; Meclis ve ihtisas Komisyon Üyelerinin Huzur Haklarının Yasada belirlenen belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere huzur haklarının belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 1. DOĞU AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİNE ÜYE OLUNMASININ GÖRÜŞÜLMESİ

Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN söz alarak Doğu Akdeniz Belediyeler Birliğine üye olmamızın Belediyemize faydası olacağı düşündüğümden konuyu meclis gündemine taşıdım. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (o) Bendine istinaden, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliğine (DABB) üye olunmasına, Birlik Tüzüğünün kabul edilmesine ve Birlik Meclisine katılmak üzere Belediyemiz Meclis Üyelerinden Davut GENÇ Asil üye ve Süleyman ÇALIŞ Yedek üye seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 1. KATI ATIK VE ATIK SU BERTARAF BEDELİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

Katı atık 0,18 TL ve atık su bertaraf bedeli olarak 0,30 TL olarak belirlenmesi oylamaya sunuldu.

Atık Su ve Katı Atık Bertaraf ücretlerinin belirlenmesi için kurulan komisyonun atık su toplama ve bertaraf ücret tarifesi nihai kararı

 • Atık Sular, su kirliliği kontrol yönetmeliği 32. Maddesinde belirlenen kentsel nitelikli atık sular için deşarj standartlarına uygun olan sular.
 • Deşarj standartlarına uygun olması için kanalizasyon bağlantısı yapılmadan önce deşarj izni verilecektir.
 • Deşarj izninde ön arıtma gereken yerler için ön arıtma sistemi yapıldıktan sonra kanalizasyon bağlantı izni verilir.
 • Bütün atık sular atık su arıtma tesislerimizde arıtılabilecek sular olduğu kabul edilerek vazifelendirilmiştir
 • Tarifelendirme; Abone özelliklerine göre sayaç okuma esası ile tüketilen miktarı belirleyecektir.
 • Kuyu suyu kullanılan yerlerde atık su abonesi yapılacak, bahçe sulama suyu ayırılarak temiz su sayacı veya çıkış rögarına debi-ölçer abone tarafından temin edilerek takılacaktır.

Çevre Ve Orman Bakanlığı’nın, Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 6. Maddesinin 4. Bendi, “Atık su hizmetlerinin sürdürülebilirliği için asgari atık su ücreti 0,30 TL’dir. Belirlenen miktarın bu asgari ücretten daha düşük olması durumunda Bakanlığın uygun görüşü alınır. Mevzuattaki yükümlülüklere uygun şekilde atık su hizmetlerinin verilebilmesi için asgari atık su ücretinin yeterli olmaması durumunda tam maliyet esaslı tarifeye göre atık su ücreti belirlenir.” Gereği atık su ücreti 0,30 TL olmasına, katı atık bertaraf bedelinin 0,18 TL olmasına bu bedellerin su tahakkukları ile birlikte ton başına tahsil edilmesine oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. SU ÜCRETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Belediye meclisimizin yapmış olduğu görüşme sonucunda ülkemizde yaşanan pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın mağdur olmaması için su ücretlerinin 10.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,20 TL+ vergiler olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

Resmi kurumlarda:1,20 TL

Meskenlerde:1,20 TL

Ticarethanelerde:1,20 TL

Okullarda:1,20 TL

 1. GEÇİCİ İŞÇİ VİZE TESPİTİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

2022 Mali takvim tam yılı üzerinden, Belediyemiz bünyesinde geçici işçi olarak çalıştırılmak üzere 22.02.2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, Yürürlüğü Kanunlar, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. Maddesinin 1.Fıkrası değiştirilmiş olup, Belediyeler Mahalli ve İdare Birliklerinde kullanılacak, geçici işçi pozisyonları bu Kurum ve Kuruluşlar için Norm Kadro Standartlarında Belirlenen, Memur Norm Kadro standardı toplamının %20’sini geçmemek üzere değiştirildiği, buna göre Belediyemiz Norm Kadroda D-3 Grubuna girmekte Belediyemizin Kadrosunda 38 adet Memur Kadrosu mevcuttur.

7X12=84 ADAM / Ay Tam Yılı üzerinde Geçici işçi vizesi verilmesi, her adamın da, Mali Yılda 6 Aydan az olmamak üzere   (5 Ay 29 Gün) çalıştırılmak üzere, 84 ADAM /Ay Geçici işçi vizesi verilmesi ve Belirli Süreli İşçi Vizesi Cetvelinde gösterildiği şekliyle, 2022 yılında Geçici İşçi çalıştırılması için Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e gerekli iş ve işlemlerin takibi için yetki verilmesine oy birliği karar verildi.

 1. ZABITAYA ÖDENECEK MAKTU ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 51, Belediye zabıta Yönetmeliğinin 9 2021 yılı 7258 sayılı Bütçe kanun 8K) Cetveli III/1 hükümlerinin uygulanmasında içinde bulundukları belediyelerin nüfusuna tabidir. Nüfusu 10.000 olanlar için 361,00 TL’ yi geçmemek üzere fazla çalışma ücreti ödenir.

Belediye Başkanı konu ile ilgili Yazı işleri Müdürü Şevki ERGÜLEŞ’ den konu ile ilgili açıklama yapmasını talep etti. Zabıta memurlarının böyle hakları olduğu konusunda fikir birliğine gidildi. Belediye zabıtalarına 2022 yılı için aylık maktu ücretti 361,00 TL geçmeyecek şekilde ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 1. AKSA AFYON DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş’ NİN DAĞITIM BÖLGESİNE BELEDIYEMİZİN DE DAHIL EDİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’ nin 70 inci maddesi uyarınca;

Enerji           Piyasası      Düzenleme      Kurumu      tarafından      dağıtım      lisansı verilen Aksa Afyon Doğal Gaz Dağıtım A.Ş’ nin dağıtım bölgesine Belediyemizin de dahil edilmesine,

Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer belediyelerle müşterek hareket edilmesine,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin;

 1. Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak İhsaniye Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğinin,
 2. İhsaniye Belediye sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında, belediyemiz görev ve yetki alanları dâhilinde dağıtım şirketinden ruhsat harcı, teminat, yüzey kaplama ve/veya zemin tahrip bedeli (asfalt, parke, beton ), hafriyat döküm bedeli gibi her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceğinin ve yüzey kaplamalarının herhangi bir bedel talep edilmeksizin belediyemiz tarafından yapılacağının,
 3. Şehrinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı

Bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin,

 1. Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 1. GELECEK OTURUMUN GÜN YER VE ZAMANININ GÖRÜŞÜLMESİ     

Meclis üyelerine konu hakkında söz almak isteyen olup, olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

Yapılan görüşmelerden sonra; Belediye Meclisinin 2022 yılında yapacağı aylık toplantılarının bir önceki yılda olduğu gibi belirlenmesine; 

Belediye Meclis Başkanı Tunay TÜRKMEN, bir sonraki toplantının 04 Şubat 2022  Cuma günü saat 14:30’ da başkanlık makamında yapılmasını oylarınıza sunuyorum”  dedi. Toplantının belirtilen tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Tunay TÜRKMEN         Süleyman ÇALIŞ       Bayram ÇOTAK   Hakan ÇAKIR     Ahmet DOĞAN                      Belediye Başkanı                      Katip  Üye                  Katip  Üye            Üye                            Üye

 

Mevlüt DEDE    Ünal KARAKAYA   Davut GENÇ    Lütfi Kerim YILMAZER  Serhat DEMİRDÖĞEN

Üye                     Üye                     Üye                            Üye                                       Üye

14 Ocak 2022

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Facebook'ta Biz

 • Arşivler

 • Aralık 2022
  P S Ç P C C P
  « Kas    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031