(0272) 2715010fax: (0272) 2715207

Hoşgeldiniz. Bugün

Mart Ayı Meclis Kararları

Ana Sayfa » Meclis Kararları » Mart Ayı Meclis Kararları

T.C.
İHSANİYE BELEDİYE MECLİSİ
TOPLANTI TUTANAĞI

DÖNEM : 01 Ocak-31 Aralık 2021 Tarih/Gün:05/03/2021/Cuma
TOPLANTI : 03 Saat : 14.00
BİRLEŞİM : 01
KARAR :30-
Toplantının Özü : Mart Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı
Katılmayan Üyeler :
Mevcut Üye Sayısı :
Üyeler : Veli KAPLAN, Ünal KARAKAYA, Mevlüt DEDE, Hakan ÇAKIR, Davut GENÇ, Serhat DEMİRDÖĞEN, Lütfi Kerim YILMAZER, Süleyman ÇALIŞ, Bayram ÇOTAK
Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden Başkanlık Makamının 04/03/2021 tarih ve E.236 sayılı yazılı çağrısı ile Tunay TÜRKMEN başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla 05/03/2021 Cuma günü saat 14.00’da 3. Toplantının 01. Birleşimi (Mart Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı) için toplandı.

1. AÇILIŞ VE YOKLAMA, 2021 ŞUBAT AY’I OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAKLARININ OKUNMASI
Açılış ve yoklama yapıldı. Bütün üyelerin toplantıya katıldığı tespit edilerek, bir önceki toplantı tutanağı okundu.

2. REVİZYON İMAR PLANININ YAPILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemiz uygulama imar planı ile ilgili İlçemiz Akören Mahallesinden ve ilçe merkezinden gelen dilekçeler incelenmiş olup uygulama imar planımızın Mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin ‘‘ MADDE 25 – (1) İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı durumlar ile üst kademe plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi için bu Yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak imar planlarında revizyon yapılır.’’ maddesi gereği belediyemize imar düzenlemesi için verilen dilekçeler meclisimizce değerlendirilmiştir. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının E plan otomasyon sistemi üzerine yaptığı duyuruda; “İmar Kanunu’nun 8. maddesinin b fıkrası gereği, üretilen planlara Plan İşlem Numarası alınması işlemlerinde ilgili planların Plan GML veri yapısında üretilmiş hallerinin, teklif aşamasında e-Plan Otomasyon Sistemi’ne yüklenmesi 20/02/2021 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilecektir. Bu yapıya uyulmaması halinde, plan teklifleri sisteme yüklenemeyecek ve Plan İşlem Numarası verilmeyecektir. Yeni plan tekliflerinin yapılabilmesinde sistem bütünlüğünün sağlanması için belediyeler ile kurum ve kuruluşlar tarafından; 2014 yılı öncesinde onanan ve yürürlükte olan mekânsal planlara da Plan İşlem Numarası alınarak, tüm planlara ilişkin CAD ve raster formatındaki veri ve ilgili belgeler 20/02/2021 tarihine kadar sisteme yüklenecektir. Ayrıca, yürürlükteki tüm mekânsal plan verilerinin CAD formatından Plan GML veri yapısına dönüştürülerek 30/04/2021 tarihine kadar Plan İşlem Numarasına bağlı olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.” denilmektedir. Belediyemiz imar planlarının Plan GML sistemine ve veri yapısına uygun olarak dönüştürülmesi ve yeniden çizilmesi gerektiğinden planımızın tümünün bu sisteme uygun olarak revize edilmesi ve eksiklerinin giderilmesine yönelik olarak imar planı revizyonu yapılması, vatandaş taleplerini içeren konuların ve plan genelinde yapılan düzenlemelerin imar komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonundan gelen rapor doğrultusunda değerlendirilmesine konu ile ilgili işlem yapmak üzere Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
.
3. İLAVE HÂLİHAZIR YAPILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ
İlçemiz uygulama imar planında hâlihazır bulunmayan yerlere Mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin ‘‘MADDE21 – (1) İmar planları, varsa kadastral durum işlenmiş, en son onaylı halihazır haritalar üzerine çizilir. Kıyı alanlarında yapılan imar planlarında onaylı kıyı kenar çizgisinin paftalarda gösterilmesi zorunludur.’’ maddesi gereği hâlihazır olmayan yerlere uygulama imar planına uygun olması için ilave halihazır yapılmasına konu ile ilgili işlem yapmak üzere Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
4. 67 ADA 15 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZA DÜKKAN YAPILMASI VEYA SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ
Mülkiyeti Belediyemize ait Şahinler ( Zafer ) Mahallesi Ahmet Özyurt Caddesi 2827VIII pafta 67 Ada 15 Parsel numaralı taşınmaza dükkan yapılması veya satılması meclisimizce değerlendirilmiş olup taşınmazın ihale yolu ile satılmasına, satılmadığı takdirde dükkan yapılmasına konu ile ilgili işlem yapmak üzere Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. ŞAHİNLER MAHALLESİ 43 ADA 25 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZA DÜKKÂN YAPILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ
Şahinler (Cumhuriyet) Mahallesi 43 Ada 25 Parsel numaralı taşınmaz ile ilgili 03.07.2020 tarih ve 2020/48 sayılı meclis kararı ile alınan kat karşılığı bina yapımı ile ilgili kararın iptal edilerek ilgili taşınmaza dükkan yapılmasına konu ile ilgili işlem yapmak üzere Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
6. KADIN KÜLTÜR EVİ PROJESİ İÇİN YER TAHSİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Mülkiyeti belediyemize ait Şahinler ( Hürriyet ) Mahallesi 2827Acb pafta 41 Ada 2 parsel nolu 2 katlı Kargir bina vasıflı 203,00 m2 lik taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin a fıkrası “Diğer kuruluşlarla ilişkiler Madde 75-Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır” gereği İhsaniye Kaymakamlığı ile protokol imzalanarak kadın kültür evi projesi için atölye olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesine, gerekli iş ve işlemleri yapması için Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine Süleyman ÇALIŞ ve Hakan ÇAKIR Ret oyu ve Veli KAPLAN’ ın çekimser oyu ile birlikte oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
7. AKÖREN MAHALLEMİZDE BULUNAN EK HİZMET BİNASI KARŞISINDA BULUNAN 2409 VE 2410 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA İŞYERİ VEYA DÜKKÂN YAPILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ
Akören Mahallemizde bulunan Belediye Hizmet Binamızın karşısında bulunan 2409 ve 2410 parsel numaralı taşınmazlara işyeri veya dükkân yapılmasına konu ile ilgili işlem yapmak üzere Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. SUSUZOSMANİYE MAHALLESİ 115 ADA 1 PARSELİN SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ
Susuzosmaniye Mahallesi 115 Ada 1 Parsel numaralı taşınmazın satılması meclisimizce değerlendirilmiş olup taşınmazın satılmasına konu ile ilgili işlem yapmak üzere Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine Lütfi Kerim Yılmazer’in Ret oyu ile birlikte oy çokluğu ile karar verildi
9. ÇATIYA GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULMASININ GÖRÜŞÜLMESİ

İlçemize ikinci bir güneş enerji santralinin Çatıya yapılması ile ilgili gündem maddesine geçildi. İlçemize ikinci bir güneş enerji santralinin çatıya yapılmasına, Güneş enerji santrali için ihale alımı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN’ e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. İMAR KOMİSYON ÜYESİ AYDOĞAN BATMAZ’ IN YERİNE ÜYE SEÇİMİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediye Meclis Üyesi Aydoğan BATMAZ’ ın istifa etmedi nedeniyle ihtisas komisyonu (Plan, Bütçe ve İmar) üyeliğinin yerine Belediye meclis üyeleri arasında gizli oylama açık tasnif usulü ile yapılan oylamada; Mevlüt DEDE 10 oy alarak İhtisas Komisyonu (Plan, Bütçe ve İmar) üyeliğine seçilmiştir.

11. GELECEK OTURUMUN GÜN YER VE ZAMANININ GÖRÜŞÜLMESİ
Belediye Meclis Başkanı Tunay TÜRKMEN, bir sonraki toplantının 02 Nisan 2020 Cuma günü saat 14:00’ da başkanlık makamında yapılmasını oylarınıza sunuyorum” dedi. Toplantının belirtilen tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Tunay TÜRKMEN Veli KAPLAN Aydoğan BATMAZ Ünal KARAKAYA Hakan ÇAKIR Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye Üye Üye

Davut GENÇ Lütfi Kerim YILMAZER Serhat DEMİRDÖĞEN Süleyman ÇALIŞ Bayram ÇOTAK
Üye Üye Üye Üye Üye

12 Mart 2021

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Facebook'ta Biz

 • Arşivler

 • Haziran 2021
  P S Ç P C C P
  « May    
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930