(0272) 271 50 10fax: (0272) 271 52 07

Hoşgeldiniz. Bugün

Mayıs Ayı Meclis Kararları

Ana Sayfa » Meclis Kararları » Mayıs Ayı Meclis Kararları

T.C.
İHSANİYE BELEDİYE MECLİSİ
TOPLANTI TUTANAĞI

DÖNEM : 01 Ocak-31 Aralık 2021 Tarih/Gün:17/05/2021/Pazartesi
TOPLANTI : 05 Saat : 14.00
BİRLEŞİM : 01
KARAR :56-
Toplantının Özü : Mayıs Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı
Katılmayan Üyeler :
Mevcut Üye Sayısı :
Üyeler : Veli KAPLAN, Ünal KARAKAYA, Mevlüt DEDE, Hakan ÇAKIR, Davut GENÇ, Serhat DEMİRDÖĞEN, Lütfi Kerim YILMAZER, Süleyman ÇALIŞ, Bayram ÇOTAK
Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden Başkanlık Makamının 12/05/2021 tarih ve E.556 sayılı yazılı çağrısı ile Tunay TÜRKMEN başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla 17/05/2021 Pazartesi günü saat 16.00’da 5. Toplantının 01. Birleşimi (Mayıs Ay’ı Olağan Meclis Toplantısı) için toplandı.
Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN ve Millet ittifakı meclis üyelerinin teklifiyle, Filistin Açıklaması’ nın gündem dışı meclis kararı alınmasını teklif ettiler. Teklif edilen konunun gündem dışı olarak görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.
56. AÇILIŞ VE YOKLAMA, 2021 NİSAN AY’I OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAKLARININ OKUNMASI
Açılış ve yoklama yapıldı. Bütün üyelerin toplantıya katıldığı tespit edilerek, bir önceki toplantı tutanağı okundu.
57. 2020 MALİ YILI KESİN HESABIN GÖRÜŞÜLMESİ
Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. Meclis Başkanı konunun 2020 Mali Yılı Kesin Hesabının ve Taşınır Mal Kesin Hesabının görüşülmesi olduğunu bildirdi.
A. GİDER KESİN HESABI
1-) 2020 YILI KURUMSAL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE BÜTÇE GİDERLERİ:

KODU
KURUMSAL FONKSİYONEL SINIFLANDIRM 1.DÜZEY
GERÇEKLEŞEN
I II III IV
46 03 15 18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 586.525,43 TL
46 03 15 30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 03 KAMU DÜZENİ HİZMETLERİ 13.647,15
46 03 15 30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 04 EKONOMİK İŞLER 78.086,39
46 03 15 30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 3.477.675,01 TL
46 03 15 30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 8 DİNLENME,KÜLTÜR HİZMETLERİ 107.186,40 TL
46 03 15 31 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 992.311,22 TL
KESİN HESAP TOPLAMI 5.255.431,60 TL
İhsaniye Belediyesi 2020 Yılı Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Giderleri Cetveline bakıldığında 3.676.594,95 TL Fen İşleri Müdürlüğünce, 992.311,22 Mali Hizmetler Müdürlüğünce, 586.525,43 TL Yazı İşleri Müdürlüğünce, yapıldığı tespit edilmiştir.
2-) 2020 YILI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE BÜTÇE GİDERLERİ:
KOD GİDER TÜRÜ BÜTÇE NET BÜTÇE ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞEN % ORAN

1
GENEL KAMU HİZMETLERİ
3.171.280,00 TL
3.114.080,00 TL
1.578.836,65 TL

3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
16.500 ,00 TL
16.500,00 TL
13.647,15 TL

4 EKONOMİK İŞLER
230.000,00 TL
230.000,00 TL
78.086,39 TL

6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI
4.298.725,00
4.355.925,00
3.477.675,01

8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
315.000,00 TL
315.000,00 TL
107.186,40 TL

10 SOSYAL GÜVENLİK SOSYAL YARDIM HİZ
10.000,00
10.000,00
0

TOPLAM
8.041.505,00 TL
8.041.505,00 TL
5.255.431,60 TL

İhsaniye Belediyesi 2020 Yılı Toplam 8.041.505,00 TL Bütçe ile ödenek verilmiş olup, 5.255.431,60 tl Net ödenen Bütçe Gerçekleşmişti.

3-) 2020 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE BÜTÇE GİDERLERİ:

KOD GİDER TÜRÜ BÜTÇE NET BÜTÇE ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞEN % ORAN

1
PERSONEL GİDERLERİ
1.987.050,00 TL
2.032.050,00TL
1.924.436,50 TL

2 SGK DEVLET PRİM KESİNTİLERİ
309.955,00 TL
352.455,00 TL
327.711,27 TL

3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
3.238.000,00 TL
3.263.000,00 TL
2.242.966,29 TL

4
FAİZ GİDERLERİ 210.000,00 TL
210.000,00 TL
70.623,22 TL

5
CARİ TRANSFERLER
149.500,00 TL
149.500,00 TL
91.964,12 TL

6
SERMAYE GİDERLERİ
1.322.000,00 TL
1.322.000,00 TL
415.710,20 TL

7
SERMAYE TRANSFERLERİ
0,00

9
YEDEK ÖDENEK
825.000,00 TL
712.500,00 TL
0,00 TL
0,00

TOPLAM
8.041.505,00 TL 8.041.505,00 TL
5.255.431,60 TL

İhsaniye Belediyesi 2020 Yılı Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Giderleri Cetveline bakıldığında 1.987.050,00 TL Personel Giderlerine, 327.711,27 TL SGK Devlet Primi Kesinti Giderlerine, 2.424.986,29 TL Mal ve Hizmet Alımlarına, 70.623,22 TL Faiz Giderlerine, 91.964,12 TL Cari Transferlere ve 415.710,20 TL Sermaye Giderlerine, harcamalar yapıldığı tespit edilmiştir.
8.041.505,00 TL Bütçe Ödeneğinden 2.786.073,40 TL harcama yapıldığı tespit edilmiş olup; iptal edilmiştir.
B. GELİR KESİN HESABI

KODU GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI GERÇEKLEŞEN
1 VERGİ GELİRLERİ 577.400,84 TL
3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1.429.716,46 TL
4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 896.973,28TL
5 DİĞER GELİRLER 3.846.988,57 TL
6 SERMAYE GELİRLERİ 1.034.860,00 TL
9 RED VE İADELER (-) 0 TL
KESİN HESAP TOPLAMI 7.785.939,15 TL

İhsaniye Belediyesi 2020 Yılı Bütçe Gelir Cetveline bakıldığında;
1-) Vergi Gelirleri için 753.400,00 TL Bütçe ile Tahmin edilen ödenek konmuştur. 2019 yılından 2020 yılına 171.605,92 TL tahakkuk devri yapılmış ve yıl içerisinde de 417.630,68 TL tahakkuk yapılarak 589.236,60 TL tahakkuk toplamı oluşmuştur. Vergi Gelirleri için 577.400,84 TL tahsilât yapılmıştır.
2-) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 1.804.700,00 TL Bütçe ile Tahmin edilen ödenek konmuştur. 2019 yılından 2020 yılına 285.756,70 TL tahakkuk devri yapılmış ve yıl içerisinde de 330.474,80 TL tahakkuk yapılarak 616.231,50 TL tahakkuk toplamı oluşmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 1.429.716,46 TL tahsilât yapılmıştır.
3-) Alınan Bağış ve Yardımlar için 1.252.240,00 TL Bütçe ile Tahmin edilen ödenek konmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar için896.973,28 TL tahsilât yapılmıştır.
4-) Diğer Gelirler için 3.915.165,,,00 TL Bütçe ile Tahmin edilen ödenek konmuştur. 2019 yılından 2020 yılına 68.364,73 TL tahakkuk devri yapılmış ve yıl içerisinde de 148.525,31 TL tahakkuk yapılarak 216.890,04 TL tahakkuk toplamı oluşmuştur. Diğer Gelirler için 3.846.988,57 TL tahsilât yapılmıştır.
5-) Sermaye Gelirleri için 316.000,00 TL Bütçe ile Tahmin edilen ödenek konmuştur. Yıl içerisinde tahakkuk yapılmıştır. Sermaye Gelirleri için 1.034.860,00 TL tahsilât yapılmıştır.
2020 yılında 8.041.505,00 TL Bütçe ile Tahmin edilen ödenek konmuştur. 2019 yılından 2020 yılına 525.727,35 TL tahakkuk devri yapılmış ve yıl içerisinde de 896.630,79 TL tahakkuk yapılarak 1.422.358,14 TL tahakkuk toplamı oluşmuştur. 2020 yılında 7.785.939,15 TL tahsilât yapılmıştır.
C.TAŞINIR MAL KESİN HESABI
1-) 150 HESAPLAR:
a) 150.01 Kırtasiye Malzemeleri Grubu için 2019 yılından devreden toplam tutar 0 TL, yıl içerisinde giren tutar 6.396,91 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 6.311,91 TL, toplam net tutar olan 85 TL 2021 yılına devredilmiştir.
b) 150.04 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu için 2019 yılından devreden toplam tutar 0,00 TL, yıl içerisinde giren tutar 36.604,37 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 36604,37 TL, toplam net tutar olan 0,00 TL’dir. 2021 yılına bakiye olmadığından devredilmemiştir.
b) 150.05 Temizleme Ekipmanları Grubu için 2019 yılından devreden toplam tutar 0 TL, yıl içerisinde giren tutar 5.310,00 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 5310,00 TL, toplam net tutar olan 0,00 TL’dir. 2021 yılına bakiye olmadığından devredilmemiştir.

2-) 255 HESAPLAR:

a) 255.01 Grubu için 2019 yılından devreden toplam tutar 2098,00 TL, yıl içerisinde giren tutar 9.836,64 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0,00 TL, toplam net tutar olan 11.934,64 TL 2021 yılına devredilmiştir.
b) 255.02 Grubu için 2019 yılından devreden toplam tutar 88.144,25 TL, yıl içerisinde giren tutar 14.229,04 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0,00 TL, toplam net tutar olan 102.373,29 TL 2021 yılına devredilmiştir.
c) 255.03 Grubu için 2019 yılından devreden toplam tutar 52.507,78 TL, yıl içerisinde giren tutar 0 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0 TL, toplam net tutar olan 52.507,78 TL 2021 yılına devredilmiştir.
d) 255.04.Gurubu için 2019 yılından devreden toplam tutar 5135,10 TL, yıl içerisinde giren tutar 500,00 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0 TL, toplam net tutar olan 5.635,10 TL 2021 yılına devredilmiştir.
e) 255.08.Gurubu için 2019 yılından devreden toplam tutar 9.575,00 TL, yıl içerisinde giren tutar 23.364,00 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0 TL, toplam net tutar olan 32.939,00 TL 2021 yılına devredilmiştir.
f) 255.10.Gurubu için 2019 yılından devreden toplam tutar 45.880,79 TL, yıl içerisinde giren tutar 21.029,80 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0 TL, toplam net tutar olan 66.910,59 TL 2021 yılına devredilmiştir.
g) 255.12.Gurubu için 2019 yılından devreden toplam tutar 0 TL, yıl içerisinde giren tutar 1000,00 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0 TL, toplam net tutar olan 3.208,70 TL 2021 yılına devredilmiştir.
h) 255.99 Gurubu için 2019 yılından devreden toplam tutar 3.208,70 TL, yıl içerisinde giren tutar 0 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0 TL, toplam net tutar olan 1.000,0 TL 2021 yılına devredilmiştir.
i)
3-) 254 HESAPLAR:
a) 254.01 Karayolu Taşıtları Grubu için 2019yılından devreden toplam tutar 2.299.253,29 TL, yıl içerisinde giren tutar 0 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 6.900,00 TL, toplam net tutar olan 2.292.353,29 TL 2021 yılına devredilmiştir.
4-) 253 HESAPLAR:
a) 253.02 Grubu için 2019 yılından devreden toplam tutar 90.488,89 TL, yıl içerisinde giren tutar 86.006,64 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0,00 TL, toplam net tutar olan 176.495,53 TL 2021 yılına devredilmiştir.
b) 253.03 Grubu için 2019 yılından devreden toplam tutar 6.800,00 TL, yıl içerisinde giren tutar1.819,99 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0 TL, toplam net tutar olan 8.619,99 TL 2021 yılına devredilmiştir.

58. İLÇEMİZDE BULUNAN BEYKOZ PARKININ İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
İlçemizde bulunan Beykoz parkının, 2012 Avrupa Atletizm Şampiyonasında 3000 metre hendekli koşuda altın madalya kazanan hemşerimiz olan Gülcan Mıngır Berber’in ismi ile değiştirilmesi spora ve sporcuya verdiğimiz önemi göstermektir. Beykoz Parkının isminin Gülcan Mıngır Berber olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
59. GELECEK OTURUMUN GÜN YER VE ZAMANININ GÖRÜŞÜLMESİ
Belediye Meclis Başkanı Tunay TÜRKMEN, Haziran Ay’ında meclisin tatil olması nedeniyle bir sonraki toplantının 02 Temmuz 2021 Cuma günü saat 14:00’ da başkanlık makamında yapılmasını oylarınıza sunuyorum” dedi. Toplantının belirtilen tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Tunay TÜRKMEN Süleyman ÇALIŞ Bayram ÇOTAK Veli KAPLAN Hakan ÇAKIR Belediye Başkanı Katip Üye Üye Üye Üye

Mevlüt DEDE Ünal KARAKAYA Davut GENÇ Lütfi Kerim YILMAZER Serhat DEMİRDÖĞEN
Üye Üye Üye Üye Üye

09 Temmuz 2021

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Facebook'ta Biz

 • Arşivler

 • Aralık 2022
  P S Ç P C C P
  « Kas    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031